เลือกภาษา

5/5

Open

House

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
วันที่ 5 มิถุนายน 2567

Open House
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
5 มิถุนายน 2567
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เตรียมความพร้อมให้ลูกก้าวทันโลกยุคใหม่

ทักษะในศตวรรษที่ 21 เตรียมความพร้อมให้ลูกก้าวทันโลกยุคใหม่

21st century kids

ทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) คือ การรวบรวมความสามารถ, ทัศนคติ และองค์ความรู้ที่เด็กๆ จำเป็นต้องมีเพื่อให้ประสบความสำเร็จในโลกแห่งอนาคตที่มีการใช้เทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งทักษะดังกล่าวจะมีความสำคัญต่อตัวเด็กๆ เองไม่ว่าจะต่อชีวิตส่วนตัวหรือชีวิตการทำงานในอนาคต ซึ่งองค์ความรู้ต่างๆ นั้นมีความเหนือขั้นไปกว่าองค์ความรู้เดิมๆ ที่เคยมีมา

12 ทักษะที่เด็กๆ จำเป็นต้องมีเพื่อให้ก้าวทันโลกยุคใหม่

 1. Critical thinking : การคิดเชิงวิเคราะห์ และการรวบรวมข้อมูลที่มีมาทำการวิเคราะห์และตัดสิน
 2. Creativity : ความคิดเชิงสร้างสรรค์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ตามจินตนาการและมีเอกลักษณ์มีความเป็นตัวของตัวเอง
 3. Collaboration : การที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อบรรลุเป้าหมายที่มีร่วมกัน
 4. Communication : การสื่อสารที่เหมาะสม การรับสาร, วิเคราะห์, ทำความเข้าใจ, และส่งต่อสารนั้นให้ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 5. Information literacy : การหาข้อมูล ประเมิน และใช้ข้อมูลที่มีนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. Media literacy : สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อรูปแบบเดิม (ทีวีและหนังสื่อพิมพ์) ไปจนถึงสื่อในโลกดิจิตอล (internet และ social media)
 7. Technology literacy : ใช้เทคโนยีเป็น และใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8. Flexibility : มีความยืดหยุ่น ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์, สิ่งที่ต้องทำหรือได้รับมอบหมาย และบริบทที่แตกต่างออกไป
 9. Leadership : มีความเป็นผู้นำ เป็นผู้สร้างแรงจูงใจให้กับทีม และสามารถนำทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้ 
 10. Initiative : สามารถเริ่มทำได้เอง โดยที่ไม่ต้องบอกล่วงหน้า
 11. Productivity : สามารถทำสิ่งต่างๆให้เกิดประโยชน์ได้
 12. Social skills : มีความสามารถในการสื่อสาร และมมีปฎิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนในสังคม

ทำไมทักษะทักษะในศตวรรษที่ 21 จึงสำคัญ ?

ทักษะของศตวรรษที่ 21 มีความสำคัญเพราะมีความเกี่ยวโยงกับความต้องการทั้งปัจจุบันและอนาคตในสังคม ที่ทำงาน และส่วนตัว ทักษะเหล่านี้จะทำให้เด็กๆ สามารถปรับตัวให้เข้ากับโลกยุคใหม่ สามารถมีความคิดที่ใช้ทั้งตรรกะและความคิดสร้างสรรค์ให้มีผลที่ดีต่อสังคม โดยมีการทำงานร่วมกันอย่างดี และเพื่อความสำเร็จในโลกเศรษฐกิจที่พึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น

นอกจากนี้นายจ้าง หรือผู้จ้างงานยังเล็งเห็นว่าทักษะเหล่านี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะนายจ้างเล็งเห็นว่าจะเป็นทักษะที่ทำให้บุคคลนั้นสามารถคิดนอกกรอบ, ปรับตัวได้ดี, เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด จึงเห็นได้ว่าทักษะนี้ไม่ได้มีความสำคัญเฉพาะเรื่องงาน แต่ยังมีความจำเป็นและส่งผลที่ดีต่อชีวิตส่วนตัวอีกด้วย

กรอบแนวคิดทักษะในศตวรรษที่ 21

ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้ง 12 ข้อนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 3 กรอบแนวคิดหลักได้แก่

Learning skills : ทักษะนี้จะช่วยให้เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดลำดับกระบวนการเรียนรู้ของตนได้เป็นอย่างดี มีความสำคัญทั้งในการเรียนและชีวิตส่วนตัว ทักษะที่รวมอยู่ในหัวข้อนี้คือ Creative thinking, Collabration, Communication

Life skills : ทักษะชีวิตจะช่วยให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน เป็นการประกอบกันของทักษะทางสังคมและทักษะส่วนบุคคลที่จะช่วยให้ผู้เรียนนั้นสามารถจัดการอารมณ์, ความคิด, และพฤติกรรมในการที่จะมีปฎิสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้อื่น ทักษะที่รวมอยู่ในนี้คือ Information Literacy, Media Literacy, Technology Literacy

Literacy skills : ทักษะความสามารถในการเรียนรู้ การอ่าน การเขียน และการสื่อสารอย่างถูกต้อง การนำพาตัวเองสู่การรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง เข้าใจอย่างถ่องแท้ รวมไปถึงสามารถใช้ข้อมูลนั้นได้อย่างดีและเป็นประโยชน์ เป็นทักษะที่มีความสำคัญในโรงเรียน, ที่ทำงาน และชีวิตส่วนตัวทุกๆวัน ทักษะในด้านนี้ได้แก่ Flexibility, Leadership, Initiative, Productivity และ Social Skills 

เด็กๆ สามารถพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร?

 • Classroom instruction : คุณครูสามารถส่งเสริมทักษะเหล่านั้นผ่านการเรียนการสอนในหลักสูตรและกิจกรรมที่ส่งเสริมการแก้ไขปัญา, การคิดแบบ Critical Thinking และการร่วมมือการทำงานเป็นทีม
 • Project-based learning : เด็กๆ สามารถเรียนรู้ผ่านการประยุกต์ใช้ทักษะของศตวรรษที่ 21 จากการทำโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นและใช้ได้จริง โดยผ่านการค้นคว้าศึกษาข้อมูล, การแก้ไขปัญหา รวมไปถึงการทำงานเป็นทีม
 • Technology integration : เด็กๆ สามารถใช้เทคโนโลยีพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ รวมไปถึงพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีให้มีประโยชน์ ได้แก่ การทำ presentation, การใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้ coding
 • Experiential learning : เด็กๆ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยผู้เชี่ยวชาญ ที่ผ่านการฝึกงานในสถานที่จริง, การทำงานบริการชุมชน เพื่อให้เด็กๆ ได้ฝึกทักษะของศตวรรษที่ 21จากการทำงานจริงๆ
 • Collaborative learning : ส่งเสริมให้เด็กๆ ได้มีโอกาสทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อฝึกที่จะแชร์ความคิดเห็น แบ่งปันสิ่งต่างๆ ที่ได้เรียนรู้มา เพื่อเป้าหมายคือการให้เด็กทำงานเป็นทีมได้เก่งและมีการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม
 • Self-reflection : เด็กๆ สามารถนั่งวิเคราะห์ถึง feedback จากการทำงานที่ผ่านมา วิเคราะห์ถึงจุดต่างๆ ที่จะสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้อีก
 • Real-world connections: คุณครูสามารถส่งเสริมให้เด็กๆ ได้รับรู้ข่าวสารอย่างเท่าทัน ได้ฝึกทำงานแก้ปัญหาและผลิตผลงานต่างๆ ที่สามารถใช้ได้จริงและทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆ

โดยรวมแล้วการที่จะสามารถพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 จะต้องใช้วิธีการองค์รวมต่างๆ มากมายที่จะส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสได้เรียนรู้จากการลองทำจริง และมอบโอกาสให้เด็กๆ ได้วิเคราะห์ถึงสิ่งที่เคยทำมาว่าดีหรือไม่ จะพัฒนาต่อไปได้อย่างไร เพื่อให้เค้าได้ฝึกที่จะใช้องค์ความรู้ที่ได้เรียนมาได้อย่างมีความหมายและมีประโยชน์สูงสุด

หลักสูตรที่ D-PREP พัฒนามานั้นส่งเสริมทักษะของศตวรรษที่ 21อย่างไร?

D-PREP International School มีแรงบันดาลใจมาจากการใช้หลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลายจากทั่วโลกมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละวัย หนึ่งในหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางก็คือ หลักสูตร EL หรือ expeditionary learning ซึ่งหลักสูตรนี้เด็กๆ จะได้พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และนำมาใช้จริงอย่างเต็มที่ ทั้งในและนอกห้องเรียน หนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจคือกิจกรรมนอกสถานที่ที่คุณครูจัดให้มีขึ้นตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย

ปีการศึกษาที่ผ่านมานักเรียนเกรด 5 เดินทางไปยังจ.ราชบุรีเพื่อฝึกฝนประสบการณ์ชีวิตในการเดินป่าตอนกลางคืน, การฝึกการโรยตัวจากที่สูง และ การสร้างเตนท์นอนเอง

นักเรียนมัธยมต้น (middle school) ของเรายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศของแนวประการังชายทะเล โดยไม่เพียงการเรียนรู้เชิงทฤษฎีในห้องเรียนจากผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงจาก Maldives และ French Polynesia แต่ยังได้นำความรู้ที่ได้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้จริงจากการเดินทางนอกสถานที่ไปที่เกาะรัง, เกาะหมาก และเกาะกูดเพื่อดำน้ำดูแนวปะการังที่สมบูรณ์ รวมไปถึงสร้างแนวอนุบาลปะการัง

นอกจากนี้ D-PREP ยังส่งเสริมให้เด็กๆ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยให้นักเรียนจัดตั้งองค์กรณ์ที่ไม่แสวงหาผลกำไรของตัวเองเพื่อช่วยเหลือชุมชนรอบข้าง ตัวอย่างเช่นโครงการ Fresh Hope Foundation ที่คอยช่วยเหลือผู้ยากจนที่ไร้บ้านผ่านการบริจาค, การทำโครงการหาเงินเพื่อสมทบทุนและอื่นๆ โดยการที่เด็กๆ ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชน เข้าไปเห็นปัญหาจริงๆ สรรหาวิธีการช่วยเหลือ การเข้าไปพูดคุยสื่อสารถึงความต้องการใช้ชุมชน รวมไปถึงการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆหรือแม้กระทั่งการมีปฏิสัมพันธ์ในชุมชนล้วนแล้วแต่จะส่งเสริมให้เกิดทักษะที่จำเป็นต่อการนำไปใช้ในโลกยุคใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมและประสบผลอย่างแท้จริงและมีผลกระทบที่ดีต่อสังคมรอบข้างนั่นเอง 

บทความแนะนำ

หากท่านสนใจเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนสามารถติดต่อได้ที่

Address :
D-PREP International School
38, 38/1-3, 39, Moo 6,
Bangna Trad Rd., Km. 8,
Bang Kaeo, Bang Phli District,
Samut Prakan, Thailand 10540

Email: info@didyasarin
Google Map: https://info.dprep.ac.th/directions
เบอร์ติดต่อ: 02-105-1757, 082-1515922
Website : www.dprep.ac.th
Facebook: DprepSchool
Line: @d-prep
IG : @dprepschool

Related Blog

5 วิธีช่วยพัฒนาให้เด็กมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

ความเห็นอกเห็นใจเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญในการพัฒนาทางสังคมและอารมณ์ของเด็ก ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและความเป็นอยู่โดยรวม โดยทำให้พวกเขาฝึกความเข้าใจและแบ่งปันความรู้สึกของผู้อื่น

วิธีเลือก Career path ที่เหมาะสมให้กับลูก

พ่อแม่ทุกคนปรารถนาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูก และการชี้นำพวกเขาไปสู่เส้นทางอาชีพ หรือ career path ที่ถูกต้องถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอนาคตของพวกเขา เส้นทางอาชีพเป็นตัวกำหนดชีวิตของเด็ก และในฐานะผู้ปกครอง คุณมีบทบาทสำคัญในการปรับชีวิตให้สอดคล้องกับความหลงใหลและความสามารถของพวกเขา
student center learning

ทำไมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางจึงเป็นเรื่องสำคัญในศตวรรษที่ 21

การเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์ หรือ student-centered learning เป็นสิ่งสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนให้ประสบความสำเร็จ ในยุคที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีและตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

Unlock Your Child's Potential: Explore Our Curriculum & Connect with Admissions!

Get one-on-one support & tailored advice: Chat directly with our admissions team who will answer your specific questions about the curriculum and guide you through the enrollment process smoothly.