เลือกภาษา

5/5

Open

House

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
20 มีนาคม 2567

Open House
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว 20 มีนาคม 2567
ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม
ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา

ด้วยหลักสูตรการศึกษาที่เต็มเปี่ยมโดยคณาจารย์ที่พร้อมอุทิศตนและมากด้วยประสบการณ์

การสอนบุตรหลานของคุณ จะได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ที่พร้อมจะสนับสนุนให้ทุกย่างก้าวของพวกเขามุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ดูรายละเอียดค่าเล่าเรียนสำหรับปีการศึกษา 2566-2567:

ค่าเล่าเรียนสำหรับปีการศึกษา 2566 – 2567

* 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคเรียน
หมายเหตุ (1)

i. ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมและค่าเล่าเรียนทั้งหมดไม่สามารถขอคืนได้และโอนให้ผู้อื่นไม่ได้
ii. ค่าเล่าเรียนข้างต้นยังไม่รวมค่าเล่าเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่ต้องมีการปรับพื้นฐาน (ELL) ค่าอาหารและค่าสาธารณูปโภครายปี

หมายเหตุ (2)

iii. ค่าอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก 45,000 บาท รวมค่าอาหารทั้งหมดที่จัดให้ในแต่ละวันที่มีการเรียนการสอน หนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน ทัศนศึกษา 2 ครั้ง (K1 ขึ้นไป) และประกันอุบัติเหตุต่อนักเรียน 1 คน
iv. ค่าเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่ต้องมีการปรับพื้นฐาน (ELL) 60,000 บาทต่อภาคเรียน เริ่มตั้งแต่ชั้นเกรด 2 (ตามกำหนด)

สำหรับนักเรียนสมัครใหม่

ปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายแรกเข้าซึ่งจะต้องชำระก่อนเริ่มการเรียนในภาคเรียนแรก

ค่าลงทะเบียน *
200,000 THB non-refundable / non-transferable
ค่าลงทะเบียน *
200,000 บาท ไม่สามารถขอคืน หรือ ไม่สามารถถ่ายโอนได้
ค่ามัดจำ
50,000 บาท สามารถขอคืนได้
ค่ามัดจำแรกเข้า
10,000 บาท ไม่สามารถขอคืน หรือ ไม่สามารถใช้ลดหย่อนได้
กองทุนการพัฒนา **
200,000 บาท ชำระครั้งเดียว สามารถขอคืนได้
20,000 บาท ชำระรายปี ไม่สามารถขอคืนได้
* ค่าลงทะเบียนและค่าเล่าเรียนทั้งหมดไม่สามารถขอคืนและไม่สามารถถ่ายโอนได้

นโยบายเกี่ยวกับค่ามัดจำของโรงเรียน

ค่ามัดจำที่สามารถขอคืนได้จะคืนให้เมื่อนักเรียนออกจากโรงเรียนโดยเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

นโยบายเกี่ยวกับค่ามัดจำแรกเข้า

กำหนดให้ชำระค่ามัดจำแรกเข้า 10,000 บาทก่อนวันนัดสัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียน

นโยบายกองทุนการพัฒนา

**ตัวเลือกการชำระเงินเข้ากองทุนพัฒนา

นโยบายการคืนเงินกองทุนการพัฒนา

Unlock Your Child's Potential: Explore Our Curriculum & Connect with Admissions!

Get one-on-one support & tailored advice: Chat directly with our admissions team who will answer your specific questions about the curriculum and guide you through the enrollment process smoothly.