เลือกภาษา

5/5

Open

House

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
24 เมษายน 2567

Open House
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว 20 มีนาคม 2567
ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม
ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา

ด้วยหลักสูตรการศึกษาที่เต็มเปี่ยมโดยคณาจารย์ที่พร้อมอุทิศตนและมากด้วยประสบการณ์

การสอนบุตรหลานของคุณ จะได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ที่พร้อมจะสนับสนุนให้ทุกย่างก้าวของพวกเขามุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ดูรายละเอียดค่าเล่าเรียนสำหรับปีการศึกษา 2566-2567:

Tuition Fees for the 2024-2025 School Year

School Information Table
Grade Level Tuition Fee (per Semester) Tuition Fee (Annual)
Nursery (N1-N2) 216,010 432,020
Kindergarten (K1-K2) 254,790 509,580
Primary School (G1-G5) 297,380 594,760
Middle School (G6-G8) 322,120 644,240
High School (G9-G12) 332,325 664,650

Tuition Fees for the 2024-2025 School Year

Early Years Student

Nursery
( N1-K2 )

216,010 baht per semester

More Information
Early Years Student

Kindergarten
( K1-K2 )

254,790 baht per semester

More Information
Primary School Student

Primary School
( G1-G5 )

297,380 baht per semester

More Information
Middle School Student

Middle School
( G6-G8 )

322,120 baht per semester

More Information
High School Student

High School
( G9-G12 )

322,325 baht per semester

More Information
* 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคเรียน
หมายเหตุ (1)

i. ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมและค่าเล่าเรียนทั้งหมดไม่สามารถขอคืนได้และโอนให้ผู้อื่นไม่ได้
ii. ค่าเล่าเรียนข้างต้นยังไม่รวมค่าเล่าเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่ต้องมีการปรับพื้นฐาน (ELL) ค่าอาหารและค่าสาธารณูปโภครายปี

หมายเหตุ (2)

iii. ค่าอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก 45,000 บาท รวมค่าอาหารทั้งหมดที่จัดให้ในแต่ละวันที่มีการเรียนการสอน หนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน ทัศนศึกษา 2 ครั้ง (K1 ขึ้นไป) และประกันอุบัติเหตุต่อนักเรียน 1 คน
iv. ค่าเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่ต้องมีการปรับพื้นฐาน (ELL) 60,000 บาทต่อภาคเรียน เริ่มตั้งแต่ชั้นเกรด 2 (ตามกำหนด)

สำหรับนักเรียนสมัครใหม่

ปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายแรกเข้าซึ่งจะต้องชำระก่อนเริ่มการเรียนในภาคเรียนแรก

ค่าลงทะเบียน *
150,000 THB non-refundable / non-transferable
ค่าลงทะเบียน *
150,000 บาท ไม่สามารถขอคืน หรือ ไม่สามารถถ่ายโอนได้
ค่ามัดจำ
50,000 บาท สามารถขอคืนได้
ค่ามัดจำแรกเข้า
10,000 บาท ไม่สามารถขอคืน หรือ ไม่สามารถใช้ลดหย่อนได้
กองทุนการพัฒนา **
200,000 บาท ชำระครั้งเดียว สามารถขอคืนได้
20,000 บาท ชำระรายปี ไม่สามารถขอคืนได้
* ค่าลงทะเบียนและค่าเล่าเรียนทั้งหมดไม่สามารถขอคืนและไม่สามารถถ่ายโอนได้

นโยบายเกี่ยวกับค่ามัดจำของโรงเรียน

ค่ามัดจำที่สามารถขอคืนได้จะคืนให้เมื่อนักเรียนออกจากโรงเรียนโดยเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

นโยบายเกี่ยวกับค่ามัดจำแรกเข้า

กำหนดให้ชำระค่ามัดจำแรกเข้า 10,000 บาทก่อนวันนัดสัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียน

นโยบายกองทุนการพัฒนา

**ตัวเลือกการชำระเงินเข้ากองทุนพัฒนา

นโยบายการคืนเงินกองทุนการพัฒนา

Unlock Your Child's Potential: Explore Our Curriculum & Connect with Admissions!

Get one-on-one support & tailored advice: Chat directly with our admissions team who will answer your specific questions about the curriculum and guide you through the enrollment process smoothly.