เลือกภาษา

5/5

Open

House

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
24 เมษายน 2567

Open House
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว 20 มีนาคม 2567
เรกจิโอ เอมิเลีย
เรกจิโอ เอมิเลีย

Reggio Emilia

วิธีการเรียนการสอนแบบ เรกจิโอ เอมิเลีย คือ ปรัชญาการศึกษาเชิงนวัตกรรมที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งให้ความสำคัญกับความสามารถเฉพาะ
และความสนใจของเด็กแต่ละคน การเรียนวิธีนี้จะส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ให้เด็กสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่ การเรียนการสอนแบบ เรกจิโอ เอมิเลีย มุ่งมั่นที่จะปลูกฝังความรักในการเรียนรู้และทักษะการคิดเชิงวิพากษ์โดยการให้ความสำคัญกับการรับฟังเด็ก และการค้นหาสิ่งที่ตนเองสนใจ

วิธีการเรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมิเลีย เน้นการเรียนรู้ของเด็กด้วยแนวคิดดังต่อไปนี้ :

การค้นหาตัวเอง

การเรียนการสอนแบบ เรกจิโอ เอมิเลีย ช่วยให้นักเรียนค้นพบตัวตนที่แท้จริงผ่านการส่ง เสริมด้านการจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

สภาพแวดล้อม

วิธีนี้เป็นการเรียนการสอนที่ให้ “นักเรียนเป็นผู้นำ” และ “ผู้สอนเป็นผู้ตาม”และยังสร้างสภาพแวดล้อม ที่ให้นักเรียนแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่

การแสดงตัวตน

การใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางจะทำให้เด็กสื่อสารความคิดของตนได้อย่างเหมาะสม

การจดบันทึก

การจดบันทึกจะทำให้ผูัสอนเห็นจุดแข็งและ ความสามารถ ตลอดจนพัฒนาการของเด็ก

ความสนใจ

วิธีนี้พัฒนาจากความสนใจ การตั้งคำถาม และความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก

แนวทางการสอนแบบเรกจิโอ เอมิเลีย ของ D-PREP

ที่โรงเรียนนานาชาติ D-PREP เรานำวิธีการเรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมิเลียมาใช้โดยการส่งเสริมสภาพการเรียนรู้แบบไดนามิกตามความคาดหวังของนักเรียนของเรา

Light Studio: A Reggio Emilia-inspired classroom at D-PREP

ห้อง Light Room ของเรารวบรวมแนวคิดของวิธีการเรียนการสอนแบบ เรกจิโอ เอมิเลีย โดยการสร้างพื้นที่ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านความสนใจของพวกเขา ซึ่งจะส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจำกัด อีกทั้งยังช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าถึงพื้นที่การเรียนรู้ที่ปลอดภัย

ภายในห้อง Light Room เด็กจะมีอิสระในการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ในรูปแบบของตนเอง พวกเขาสามารถควบคุม ทดลอง และปรับแต่งทุกอย่างตามความชื่นชอบ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความรู้สึกเป็นอิสระและความเป็นเจ้าของในการเรียนผู้สอนของเราจะแนะนำนักเรียนให้สำรวจและทดลองอย่างอิสระ ซึ่งเป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะตามความสนใจของนักเรียนแต่ละคน

ในสภาพแวดล้อมการดูแลเช่นนี้ นักเรียนในระดับชั้นอนุบาลจะสามารถค้นพบและมีส่วนร่วมในประสบการณ์ใหม่ๆ ภายใต้การแนะนำของผู้สอน โดยผู้สอนจะบันทึกกิจกรรมของเด็กเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับจุดแข็งและการพัฒนาของเด็กแต่ละคน วิธีนี้จะช่วยเสริมสร้างเส้นทางการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน

บทบาทของนักเรียนในห้อง Light Studio

บทบาทของผู้สอนในห้อง Light Studio

Activities

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

ที่โรงเรียน D-PREP เราส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการศึกษาผ่านความอยากรู้อยากเห็นของพวกเขา ด้วยโครงการที่ต้องทำงานและสำรวจร่วมกัน นักเรียนจะเป็นผู้นำในการกำหนดประสบการณ์การเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งส่งเสริมความรักในการค้นพบและการเรียนรู้

ความคิดสร้างสรรค์คือความคาดหวังที่เป็นรากฐานสำคัญเรามีอุปกรณ์และเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนสามารถแสดงออกได้อย่างอิสระ การตัดสินใจคืออีกหนึ่งแง่มุมหลัก เราส่งเสริมความเป็นอิสระโดยให้เด็กเลือกสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งไม่เพียงส่งเสริมความเป็นอิสระและความมั่นใจเท่านั้น แต่ยังพัฒนาทักษะการตัดสินใจที่จะเป็นประโยชน์ต่อความท้าทายในอนาคต

การเรียนการสอนแบบเรกจิโอ เอมิเลีย ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนแบบเดิม นักเรียนพัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญ เช่น การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การคิดเชิงวิพากษ์ และการแก้ไขปัญหา การให้ความสำคัญด้านการร่วมมือเตรียมความพร้อมนักเรียนสำหรับความสำเร็จในบริบททางสังคมและด้านการประกอบอาชีพด้วยการเน้นที่
การทำงานเป็นทีมและการร่วมมือกัน นอกจากนี้ การจดบันทึกการเรียนรู้และการสะท้อนคิดยังส่งเสริมการตระหนักรู้ในตนเอง ซึ่งทำให้เด็กมีความภาคภูมิใจและความสามารถในการคิดไตรตรอง เป้าหมายหลักของเราคือการพัฒนาทักษะแบบองค์รวมของเด็ก ปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ ความมั่นใจ และความรักในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในอนาคต

การเรียนการสอนแบบ เรกจิโอ เอมิเลีย ในระดับชั้นอนุบาล

ที่โรงเรียนนานาชาติ D-PREP เราใช้การเรียนการสอนแบบ เรกจิโอ เอมิเลีย ซึ่งถูกออกแบบ
ให้เหมาะกับเด็กในระดับอนุบาลปรัชญาการศึกษาเชิงนวัตกรรมนี้ออกแบบเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการด้านพัฒนาการของผู้เรียนที่อายุยังน้อย

ด้วยการเรียนการสอนแบบ เรกจิโอ เอมิเลีย เราสร้างรากฐานที่ปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ ความอยากรู้อยากเห็น และความรักในการเรียนรู้ วิธีนี้ส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในเส้นทางการเรียนรู้ ซึ่งช่วยพัฒนาทักษะที่สำคัญ เช่น การคิดเชิงวิพากษ์ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น

เราให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของเด็กเล็ก ซึ่งเป็นการเริ่มต้นเส้นทางการเรียนรู้ที่แข็งแกร่ง โดยการวางรากฐานสำหรับเส้นทางการสำรวจ การค้นพบ และความสำเร็จด้านวิชาการ

Unlock Your Child's Potential: Explore Our Curriculum & Connect with Admissions!

Get one-on-one support & tailored advice: Chat directly with our admissions team who will answer your specific questions about the curriculum and guide you through the enrollment process smoothly.