เลือกภาษา

5/5

Open

House

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
วันที่ 5 มิถุนายน 2567

Open House
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
5 มิถุนายน 2567
จดหมายข่าว
Pegasus Stories (จดหมายข่าว)

Newsletter: Pegasus Stories Issue 13

The official newsletter of D-PREP International School. Pegasus Newsletter - Issue 13 - Volume 4 (SY-2022-2023)

Newsletter: Pegasus Stories Issue 11

The official newsletter of D-PREP International School. Pegasus Newsletter - Issue 11 - Volume 3 (SY-2022-2023)

Newsletter: Pegasus Stories Issue 10

The official newsletter of D-PREP International School. Pegasus Newsletter - Issue 10 - Volume 3 (SY-2022-2023)

Newsletter: Pegasus Stories Issue 9

The official newsletter of D-PREP International School. Pegasus Newsletter - Issue 9 - Volume 2 (SY-2022)

Newsletter: Pegasus Stories Issue 8

The official newsletter of D-PREP International School. Pegasus Newsletter - Issue 8 - Volume 2 (SY-2020-2021)

Newsletter: Pegasus Stories Issue 5

The official newsletter of D-PREP International School. Pegasus Newsletter - Issue 5 - Volume 1 (SY-2020-2021)

Newsletter: Pegasus Stories Issue 4

The official newsletter of D-PREP International School. Pegasus Newsletter - Issue 4 - Volume 1 (SY-2020-2021)

Newsletter: Pegasus Stories Issue 3

The official newsletter of D-PREP International School. Pegasus Newsletter - Issue 3 - Volume 1 (SY-2020-2021)

Newsletter: Pegasus Stories Issue 2

The official newsletter of D-PREP International School. Pegasus Newsletter - Issue 2 - Volume 1 (SY-2020-2021)

Unlock Your Child's Potential: Explore Our Curriculum & Connect with Admissions!

Get one-on-one support & tailored advice: Chat directly with our admissions team who will answer your specific questions about the curriculum and guide you through the enrollment process smoothly.