เลือกภาษา

5/5

Open

House

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
24 เมษายน 2567

Open House
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว 20 มีนาคม 2567
The D-PREP Way
หลักสูตรที่เป็นเอกลักษณ์ ของ D-PREP

ทักษะการใช้ชีวิต

หลักสูตรเสริมทักษะชีวิตของ D-PREP เป็นหลักสูตรเฉพาะที่ออกแบบโดยรวมองค์ประกอบ 4 ด้านเข้าด้วยกัน ได้แก่ การทำความเข้าใจตนเอง ความเข้าใจสังคม การดำเนินชีวิต และการเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม พร้อมเสริมด้วยวิสัยทัศน์ของ D-PREP Dream, Discover, and Deliver ค่านิยม “ผู้ร่วมรังสรรค์” และสัจธรรมชีวิตต่างๆ

การคิดเชิงออกแบบ

Design Thinking เป็นกระบวนการที่นักเรียนของเราใช้เพื่อช่วยในการพิจารณาและแก้ไขปัญหา เราเชื่อว่าทักษะการคิดเชิงออกแบบจะพัฒนาความคิดของนักเรียนให้เป็นแบบผู้สร้าง ไม่ใช่ผู้บริโภค ทักษะเหล่านี้สามารถนำมาใช้ในการคิดแนวคิดทางธุรกิจ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อพัฒนาแผนธุรกิจ และเพื่อหาวิธีในการระดมทุน

เรกจิโอ เอมิเลีย

เราเชื่อว่าเด็กทุกคนเป็นผู้เรียนที่มีความสามารถและมีความ อยากรู้อยากเห็นโดยธรรมชาติ Light Studioได้รับการสร้างสรรค์ขึ้น อย่างพิถีพิถันด้วยองค์ประกอบสำคัญของปรัชญา Reggio Emilia โดยที่ครูจะทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ และรับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าจากการสำรวจของเด็กๆ

การเรียนรู้จากประสบการณ์

การเรียนรู้แบบสำรวจจุดประกายจินตนาการและความ กระตือรือร้นในการเรียนรู้ของนักเรียนโดยทำหน้าที่ เป็นต้นแบบที่มีศักยภาพในการปลูกฝังความกล้าหาญและ ความเห็นอกเห็นใจที่จำเป็นไม่เพียงแค่เพื่อฝันถึงโลกที่ดีกว่า แต่ยังสำรวจและมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันต่อชุมชนของเราเพื่อทำให้วิสัยทัศน์นี้เป็นจริง

การศึกษาภาคสนาม

มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่าน “การศึกษาภาคสนาม” ซึ่งเป็นการศึกษาและสำรวจจากสถานที่จริงที่มีความแตกต่างไปจากการเรียนรู้ในรูปแบบดั้งเดิมผ่าน “การไปทัศนศึกษา” โดยการศึกษาภาคสนามเป็นหนึ่งในการเรียนรู้ที่มี ประสิทธิภาพสูงสุดที่ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เชิงลึก ตรงกันข้ามกับการทัศนศึกษาแบบดั้งเดิมที่ใช้เวลาสั้นกว่า และดูเป็นการพักผ่อนหย่อนใจมากกว่า

การเรียนรู้แบบสำรวจ

การเรียนรู้แบบสำรวจจุดประกายจินตนาการของนักเรียนและความหลงใหลในการแสวงหาความรู้ เป็นแนวทางการเรียนรู้ที่ช่วยที่น่าสนใจ เพราะแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและความเห็นอกเห็นใจที่จำเป็นไม่เพียงแต่ในการมองเห็นโลก ที่ดีกว่าแต่ยังสำรวจและมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการพัฒนาชุมชนของเราให้ดีขึ้นด้วยการเปลี่ยนวิสัยทัศน์นั้นให้ กลายเป็นความจริง

Unlock Your Child's Potential: Explore Our Curriculum & Connect with Admissions!

Get one-on-one support & tailored advice: Chat directly with our admissions team who will answer your specific questions about the curriculum and guide you through the enrollment process smoothly.