เลือกภาษา

5/5

Open

House

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
24 เมษายน 2567

Open House
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว 20 มีนาคม 2567
ทีมงานของเรา
ทีมงานของเรา

คณะผู้บริหาร

ทีมผู้บริหารของ D-Prep ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความเป็นผู้นำในด้านการศึกษาระดับนานาชาติและมีความเชื่อมั่นในแนวทางการศึกษาแบบองค์รวม ภารกิจของพวกเราคือสร้างหลักสูตรที่มีความสมดุลในทุกด้านเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จทั้งทางด้านวิชาการ พัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ พร้อมกับการพัฒนาบุคลิกภาพและปลูกฝังความเป็นผู้นำ โดยคำนึงถึงคุณค่าทางศีลธรรม สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราคือการทำให้นักเรียนทุกคนได้ตระหนักถึงพลังและความสามารถที่เหลือเชื่อในตนเอง พร้อมค้นพบเส้นทางและเป้าหมายในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

คณะครูผู้สอน

คณะครูของโรงเรียนประกอบด้วยครูต่างชาติที่มี ประสบการณ์สูงและมีคุณวุฒิจากทั่วโลกซึ่งมีความ หลงใหลอย่างแท้จริงในการช่วยเหลือนักเรียนให้ตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง โดยการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักเรียนและครอบครัวของพวกเขา พวกเขามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นหุ้นส่วนในด้านการศึกษา

Unlock Your Child's Potential: Explore Our Curriculum & Connect with Admissions!

Get one-on-one support & tailored advice: Chat directly with our admissions team who will answer your specific questions about the curriculum and guide you through the enrollment process smoothly.