เลือกภาษา

5/5

Open

House

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
วันที่ 5 มิถุนายน 2567

Open House
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
5 มิถุนายน 2567
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
Previous slide
Next slide

วิสัยทัศน์

การสนับสนุนการพัฒนาองค์รวมของนักเรียนของเรา ทำให้นักเรียนกล้าที่จะฝัน สามารถค้นพบตัวตนและศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของนักเรียนเพื่อส่งต่อความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อตนเองและต่อโลก

พันธกิจ

พันธกิจของเราคือการสร้างหลักประกันด้วยการเรียนรู้ผ่าน ประสบการณ์จริงนักเรียนของเราจะเติบโตไปเป็นนักจัดการ ปัญหาด้วยทักษะชีวิตที่มีความคิดริ่เริ่มสร้างสรรค์และไม่ย่อท้อ เพื่อกลายไปเป็นพลเมืองโลกที่มีเมตตาและมีจริยธรรม ผู้ซึ่งสามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงและเกื้อหนุนให้ โลกพัฒนาอย่างยั่งยืน

คติพจน์

“Dream. Discover. Deliver.”
DREAM กล้าฝันในสิ่งเหนือจินตนาการ
DISCOVER ค้นหาศักยภาพในตนเอง
DELIVER ส่งต่อความเปลี่ยนแปลงให้กับตนเองและโลก

สโลแกน

“ผดุงจิตวิญญาณสำหรับความสุขและความสำเร็จ เพื่อสร้างสรรค์โลกที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน”

วิสัยทัศน์ของ D-PREP

คือการสนับสนุนการพัฒนาองค์รวมของนักเรียนของเรา ทำให้นักเรียนกล้าที่จะฝัน สามารถค้นพบตัวตนและศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของนักเรียนเพื่อส่งต่อความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อตนเองและต่อโลก

พันธกิจ

พันธกิจของเราคือการสร้างหลักประกันด้วยการเรียนรู้ผ่าน ประสบการณ์จริงนักเรียนของเราจะเติบโตไปเป็นนักจัดการ ปัญหาด้วยทักษะชีวิตที่มีความคิดริ่เริ่มสร้างสรรค์และไม่ย่อท้อ เพื่อกลายไปเป็นพลเมืองโลกที่มีเมตตาและมีจริยธรรม ผู้ซึ่งสามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงและเกื้อหนุนให้ โลกพัฒนาอย่างยั่งยืน

คติพจน์

“Dream Discover Deliver”
DREAM ฝันในสิ่งที่มากกว่าสิ่งที่จินตนาการได้
DISCOVER ค้นหาศักยภาพในตนเอง
DELIVER ส่งต่อความเปลี่ยนแปลงให้กับตนเองและโลก

คำขวัญ

“ผดุงจิตวิญญาณสำหรับความสุขและความสำเร็จเพื่อสร้างสรรค์โลกที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน”

ค่านิยมหลัก

พวกเราล้วนเป็น “ผู้ร่วมรังสรรค์” ชะตาชีวิตของตนเองและประสบการณ์ร่วมที่พวกเราต่างมีกับโลก
กล้าหาญ • เปิดรับ • เมตตา • ไม่ย่อท้อ • มีคุณธรรม •
พร้อมปรับตัว • รู้คุณ • มองโลกในแง่ดี • อ่อนน้อม • รู้เท่าทันตนเอง

ค่านิยมหลัก

พวกเราล้วนเป็น “ผู้ร่วมรังสรรค์”ชะตาชีวิตของตนเองและประสบการณ์ร่วมที่พวก เราต่างมีต่อโลกกล้าหาญ เปิดรับ มีเมตตา ไม่ย่อท้อ มีจริยธรรม มีความยืดหยุ่น รู้คุณ มองในแง่ดี อ่อนน้อม มีสติ
COURAGEOUS • OPEN • COMPASSIONATE • RESILIENT • ETHICAL •
ADAPTABLE • THANKFUL • OPTIMISTIC • RESPECTFUL • SELF-AWARE

เราเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ ยิ่งไปกว่านั้นเราเชื่อมั่นในศักยภาพของเด็กๆ D-PREP ก่อตั้งขึ้นโดยผู้นำด้านการศึกษาที่มุ่งมั่นที่จะช่วยให้ นักเรียนฝันถึงสิ่งที่คนอื่นอาจคิดว่าเป็นไปไม่ได้ค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของพวกเขาและส่งมอบการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนให้กับตนเองและโลกที่พวกเขาอาศัยอยู่

 

งานหลักของเราคือการช่วยให้นักเรียนเติมเต็มศักยภาพของนักเรียนเองและเตรียมนักเรียนให้พร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลง และความไม่แน่นอนซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ขับเคลื่อนด้วยความเปลี่ยนแปลง

เราเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ ยิ่งไปกว่านั้นเราเชื่อมั่นในศักยภาพของเด็กๆ D-PREP ก่อตั้งขึ้นโดยผู้นำด้านการศึกษาที่มุ่งมั่นที่จะช่วยให้นักเรียนฝันถึงสิ่งที่คนอื่นอาจคิดว่าเป็นไปไม่ได้ค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของพวกเขาและส่งมอบการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนให้กับตนเองและโลกที่พวกเขาอาศัยอยู่

งานหลักของเราคือการช่วยให้นักเรียนเติมเต็มศักยภาพของนักเรียนเองและเตรียมนักเรียนให้พร้อมรับมือควาเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ขับเคลื่อนด้วยความเปลี่ยนแปลง

เพราะศตวรรษที่ 21 มาพร้อมกับความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้น นักเรียนของเราจำเป็นต้องพัฒนาค่านิยมทางศีลธรรมและความมีสติให้เข้มแข็งเพื่อยืนหยัดท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง

การศึกษาควรเป็นการสอนนักเรียนให้เข้าใจตนเองและโลกที่พวกเขาอาศัยอยู่และผลของการช่วยเหลือสังคมที่จะช่วยสร้างความสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

ด้วยความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง นักเรียนจะสามารถค้นพบจุดมุ่งหมายของพวกเขาและเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ


เพราะศตวรรษที่ 21 มาพร้อมกับความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้น นักเรียนของเราจำเป็นต้องพัฒนาค่านิยมทางศีลธรรมและความมีสติให้เข้มแข็งเพื่อยืนหยัดท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง

การศึกษาควรเป็นการสอนนักเรียนให้เข้าใจตนเองและโลกที่พวกเขาอาศัยอยู่และผลของการช่วยเหลือสังคมที่จะช่วยสร้างความสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

ด้วยความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง นักเรียนจะสามารถค้นพบจุดมุ่งหมายของพวกเขาและเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ

Unlock Your Child's Potential: Explore Our Curriculum & Connect with Admissions!

Get one-on-one support & tailored advice: Chat directly with our admissions team who will answer your specific questions about the curriculum and guide you through the enrollment process smoothly.