หลักสูตรและวิชาการ

หลักสูตรของ D-PREP เกิดจากการผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ที่ดีที่สุดจากทั่วโลก เพื่อสร้างรูปแบบการเรียนการสอนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนของเรา ค้นหาคำตอบ เพื่อพัฒนาชุมชน และโลกอย่างไม่หยุดนิ่ง

ปรัชญาของหลักสูตรการศึกษาของเรามีศูนย์กลางคือการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง “เรียนรู้โดยการลงมือทำ” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างถ่องแท้เกี่ยวกับแนวคิดซึ่งเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับโลกจริง และเป็นวิชาซึ่งบูรณาการหลากหลายสาขาวิชาไว้ด้วยกัน และให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะและทัศนคติที่ยกระดับความเข้าใจและรักในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เมื่อเราออกแบบหลักสูตรของเรา เราได้รับอิทธิพลจากหลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงซึ่งเชื่อมโยงการเรียนรู้เข้ากับโลกแห่งความจริงมาจากสหรัฐอเมริกา การเรียนรู้ผ่านโครงงานและการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้อย่างแนวคิดของเรกจิโอ เอมิเลียและหลักสูตรนานาชาติ IB และแนวคิดการสร้างสมดุลของการเรียนรู้ด้วยจิตใจ ร่างกายและจิตวิญญาณมาจากระบบการศึกษาของฟินแลนด์

หลักสูตรการศึกษาของเราได้รับการถ่ายทอดด้วยภาษาอังกฤษ เสริมด้วยการเรียนภาษาไทยและภาษาจีนกลาง