เลือกภาษา

5/5

Open

House

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
5 มิถุนายน 2567

Open House
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
5 มิถุนายน 2567
บริการสนับสนุนนักเรียน
บริการสนับสนุนนักเรียน

บริการสนับสนุนนักเรียนที่ D-PREP

ผู้ปกครองสามารถมั่นใจได้ว่านักเรียนทุกคนจะสามารถเข้าถึงหลักสูตรอย่างเต็มที่และจะได้รับการสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาได้ตามมาตรฐาน

นักเรียนจะได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากครูประจำวิชาหรือการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

เมื่อนักเรียนจำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนทางการศึกษา การสนับสนุนเชิงอารมณ์ หรือการสนับสนุนเชิงพฤติกรรม โรงเรียนจะทำงานร่วมกันกับครอบครัวเพื่อเตรียมการสนับสนุนที่เหมาะสม มีการติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอประสบความสำเร็จตามแผนที่จัดเตรียมไว้ และเพื่อปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมตามความจำเป็น

บริการหลักสูตรเรียนเสริมภาษาอังกฤษ (ELL)

D-PREP ให้บริการหลักสูตรเรียนเสริมภาษาอังกฤษ (ELL) เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถเข้าใจเนื้อหาหลักสูตรที่เรียนได้

เป้าหมายของหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษเสริมของ D-PREP คือเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาหลักสูตรของโรงเรียน และช่วยให้นักเรียนพัฒนาจนบรรลุเป้าหมาย ระดับที่นักเรียนสามารถเข้าร่วมการเรียนตามหลักสูตรหลักของโรงเรียนได้ด้วยตนเองอย่างมั่นใจ และมีสัมฤทธิ์ผล

หลักสูตรเสริม English Language Learning (ELL) support มีบริการทั้งในชั้นเรียนปกติและชั้นเรียนพิเศษ หากจำเป็น นักเรียน ELL สามารถเข้าร่วมชั้นเรียนนอกชั้นเรียนปกติของพวกเขา เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษา ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถตามเนื้อหาจากชั้นเรียนหลักได้ทัน

บริการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษา

ฝ่ายสนับสนุนนักเรียน Student Support Team (SST) คือฝ่ายแก้ปัญหาซึ่งสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนที่โรงเรียน โดยใช้วิธีการที่แตกต่างกัน เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของนักเรียนจะร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและวางแผนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ

 

วัตถุประสงค์ของเรา

ฝ่ายสนับสนุนนักเรียนอาจประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนักเรียน และประเด็นปัญหาที่นักเรียนกำลังประสบอยู่ ซึ่งจะช่วยวางแผนช่วยเหลือนักเรียนให้สำเร็จ เช่น ครูประจำชั้น ครูหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษเสริม ครูผู้ช่วยการเรียนรู้ เจ้าหน้าที่และผู้ดูแล 

ที่แผนกส่งเสริมการเรียนรู้ เราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีเอกลักษณ์และมีความสามารถที่จะเรียนรู้ เมื่อได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสม เป้าหมายของแผนก คือ ช่วยเหลือทั้งนักเรียนและคณะอาจารย์ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงเกรด 12 เพื่อทำให้การเรียนการสอนดียิ่งขึ้น

Unlock Your Child's Potential: Explore Our Curriculum & Connect with Admissions!

Get one-on-one support & tailored advice: Chat directly with our admissions team who will answer your specific questions about the curriculum and guide you through the enrollment process smoothly.