เลือกภาษา

5/5

Open

House

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
วันที่ 5 มิถุนายน 2567

Open House
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
5 มิถุนายน 2567
โปรแกรมหลังเลิกเรียน
โปรแกรมหลังเลิกเรียน

ประโยชน์ของโปรแกรมนอกห้องเรียน

เชื่อมั่นว่าโปรแกรมหลักเลิกเรียนและกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรนั้น มีความสำคัญเทียบเท่ากิจกรรมหลักในแต่ละวัน เพื่อที่จะส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถรอบด้านและได้ลองเปิดรับศิลปะและศาสตร์แขนงใหม่ๆ

โปรแกรมหลังเลิกเรียนที่ D-PREP

ที่ D-PREP เรามีการจัดเตรียมกิจกรรมและชมรมที่หลากหลาย ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าร่วมโปรแกรมหลังเลิกเรียนนี้ได้ตั้งแต่เวลา 15:10-16:10 น. เช่น บัลเล่ต์ การสำรวจเชิงสร้างสรรค์ ลีลาศ ทักษะการฝึกพูดในที่สาธารณะ ทักษะการเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ฟุตบอล ยิมนาสติก ว่ายน้ำ ศิลปะ การทำอาหาร ทักษะทางภาษา เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน รวมไปถึงทักษะด้านคณิตศาสตร์ เป็นต้น

Unlock Your Child's Potential: Explore Our Curriculum & Connect with Admissions!

Get one-on-one support & tailored advice: Chat directly with our admissions team who will answer your specific questions about the curriculum and guide you through the enrollment process smoothly.