เลือกภาษา

5/5

Open

House

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
24 เมษายน 2567

Open House
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว 20 มีนาคม 2567
โปรแกรมหลังเลิกเรียน
โปรแกรมหลังเลิกเรียน

D-PREP After-School Program

We believe that our after school programs and extracurricular activities are just as important as the rest of our schedule and daily activities so that our students can become well-rounded individuals, and explore new subjects and arts.

Our After-School Programs at D-PREP

We offer a variety of activities and clubs that begin at 3:10 pm to 4:10 pm. Some examples include Ballet, Creative Exploration, Dance, Public Speaking, Digital Literacy, Soccer, Gymnastics, Swimming, Art, Cooking, Thai Language, Chinese Language, and Math Study.

Unlock Your Child's Potential: Explore Our Curriculum & Connect with Admissions!

Get one-on-one support & tailored advice: Chat directly with our admissions team who will answer your specific questions about the curriculum and guide you through the enrollment process smoothly.