เลือกภาษา

5/5

Open

House

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
24 เมษายน 2567

Open House
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว 20 มีนาคม 2567
ทักษะการใช้ชีวิต
ทักษะการใช้ชีวิต

ทักษะชีวิตทั้ง 4 ประการ

D-PREP – Life Skills Framework

กรอบแนวคิดทักษะชีวิต D-PREP เป็นแนวทางพิเศษในการฝึกฝนทักษะที่จำเป็นต่อความสำเร็จ ในศตวรรษที่ 21 กรอบแนวคิดนี้ประกอบไปด้วย 4 ส่วนสำคัญ  ได้แก่  การรู้จักตัวเอง, การรู้จักผู้อื่น, การดำรงชีวิต, และการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง นอกเหนือจากความรู้ด้านวิชาการ เราเชื่อว่านักเรียนควรได้รับเครื่องมือและโอกาสที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนอย่างเต็มที่  โดยความสุขและความสำเร็จจากการร่วมกันสร้างสรรค์นั้นมีความหมายและคุณค่ามากกว่าความสำเร็จเพียงลำพัง

ทำความเข้าใจทักษะชีวิตทั้ง 4 ประการ

รู้จักตัวเอง

พัฒนาทัศนคติเชิงบวก และควบคุมพฤติกรรมของตัวเอง

รู้จักผู้อื่น

การพัฒนาความสัมพันธ์เชิงบวกกับ ผู้อื่นพฤติกรรมที่เป็นที่ยอมรับของ สังคมและความเข้าใจว่าการกระทำ ของเราส่งผลต่อผู้อื่นอย่างไร

การดำรงชีวิต

ทำความเข้าใจโครงสร้างทางสังคม และธุรกิจเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันและการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพนักเรียนเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนความ หลงใหลให้เป็นความสำเร็จและยั่งยืน

เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

เรียนรู้ที่จะใช้พรสวรรค์และทักษะ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกสำหรับตนเองและชุมชนผ่านการฝึกประสบการณ์จริง

3 เสาหลัก ทักษะชีวิต ของ D-PREP

คติประจำชีวิต

คติประจำชีวิตคือข้อความที่ใช้เป็นหลักการสอน ของเราใน D-PREP

Dream. Discover. Deliver

เราเชื่อในศักยภาพของเด็กทุกคนและแนะนำ นักเรียนให้ ฝันถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ค้นพบศักยภาพ ที่แท้จริง และส่งมอบการเปลี่ยนแปลงให้กับโลก

D-PREP Co-Creator Values

การร่วมสร้างสรรค์คือชุดค่านิยมที่เราสอน นักเรียนที่ DPREPเพื่อช่วยให้พวกเขากลายเป็น พลเมืองที่ดีขึ้นในศตวรรษที่ 21

แนวทางการสอน life skills ของ D-PREP

หัวใจสำคัญของการเรียนรู้ทั้งหมดคือกรอบทักษะชีวิต (Life Skills Framework) ซึ่งเป็นเวทีให้นักเรียนได้พัฒนาคุณค่าของ
โรงเรียน D-PREP เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาคุณลักษณะที่ดี

ทักษะชีวิต

เครื่องวัดอารมณ์

เครื่องวัดอารมณ์เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เด็กๆจดจำและรับรู้อารมณ์ของตนเองได้ เครื่องวัดอารมณ์ประกอบด้วยอารมณ์ที่จัดอยู่ในกลุ่มสีต่างๆแต่ละกลุ่มแทนชุดของความรู้สึก โดยการระบุอารมณ์เด็กๆจะเข้าใจได้ดีขึ้นว่าทำไมพวกเขารู้สึกแบบนั้นและตอบสนองอย่างเหมาะสม

การฝึกสมาธิ

ที่ D-PREP การฝึกสมาธิ ช่วยให้นักเรียนตระหนักรู้ในตัวเอง และสภาพแวดล้อมมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดความเครียด เสริมสร้างสมาธิ และปรับปรุงสุขภาพทางอารมณ์

กิจกรรมภาคสนาม

กิจกรรมภาคสนามเป็นส่วนสำคัญของหลักสูตรทักษะชีวิตของ D-PREP กิจกรรมนี้จะพานักเรียนก้าวออกไปนอกห้องเรียนและมีส่วนร่วมกับประสบการณ์จริง

กิจกรรมนอกสถานที่

เช่นเดียวกับงานภาคสนามนักเรียนจะต้องออกจากความสะดวกสบายของตัวเองและเรียนรู้ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมนอกสถานที่ เป็นกิจกรรมค้างคืนแบบเข้มข้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นสูง ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจการทำงานร่วมกับชุมชนอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

กิจกรรมระดมทุนและการบริจาค

หนึ่งในโครงการสำคัญที่ทุกระดับชั้นทำคือกิจกรรมระดมทุนและการบริจาค การบริจาคที่เกิดขึ้นทุกปีคือการขายขนมวาเลนไทน์ในเดือนกุมภาพันธ์ เงินที่นักเรียนได้จากการขายขนมจะนำไปบริจาคให้กับองค์กรการกุศลที่พวกเขา
เลือก ในปีที่แล้วนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้บริจาคเงินให้กับมูลนิธิดวงประทีปซึ่งเป็นมูลนิธิช่วยเหลือคนไร้บ้านในพื้นที่คลองเตย

การบริการทางสังคม

การบริการทางสังคมคล้ายคลึงกับงานภาคสนามแต่ให้ความสำคัญกับนักเรียนในระดับชั้นสูงกว่า โดยเฉพาะในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นทางสังคมช่วยให้นักศึกษาสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชุมชนของตนได้และในขณะเดียวกันก็ได้รับหน่วยกิตสำหรับหลักสูตรด้วย ปีนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 9 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 10 ได้เดินทางไปโรงเรียนวัดบึงทองหลางเพื่อติดตามระบบกรองน้ำใหม่ที่ติดตั้งโดยใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน อีกทั้งยังใช้เวลาสอนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่โรงเรียนอีกด้วย

Activities

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

โปรแกรมทักษะชีวิตของ D-PREP มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังสังคมของนักเรียนที่โดดเด่นด้วยความสามารถและมีความเห็นอกเห็นใจ แนวทางการศึกษาของเราได้รับการออกแบบให้มีความยืดหยุ่น ช่วยให้นักเรียนสามารถแปลความหลงใหลของตนเองให้เป็นอาชีพที่มีความหมายและยั่งยืน ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบที่ดีต่อทั้งตัวบุคคลและสังคมโดยรวม สิ่งสำคัญที่สุด คือ นักเรียนของเราขับเคลื่อนด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่อสิ่งที่พวกเขาใฝ่ฝัน สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยพลังและเป้าหมาย

หลักสูตรทักษะชีวิต D-PREP ใช้ได้กับทุกระดับชั้น

หลักสูตรทักษะชีวิต D-PREP ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับนักเรียนทุกระดับชั้น โดยมั่นใจได้ถึงแนวทางที่ปรับแต่งตามช่วงพัฒนาการและชุดทักษะเฉพาะของแต่ละคน  ความมุ่งมั่นของเราในการส่งเสริมให้นักเรียนเติบโตอย่างรอบด้านสะท้อนผ่านการบูรณาการทักษะชีวิตเข้าไว้ในบทเรียนและวัฒนธรรมของชุมชน 

D-PREP ได้รับแรงบันดาลใจจากพระปรีชาญาณของในหลวงรัชกาลที่ 9 และเรายึดมั่นในปรัชญาแห่งการพัฒนาตนเองอย่างเข้มแข็งเพื่อเป็นการสร้างสรรค์คุณูปการ
แก่สังคมอย่างแท้จริง ผ่านหลักสูตรที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเราเสริมสร้างให้นักเรียนประสบความสำเร็จทางวิชาการและเจริญเติบโตเป็นบุคคลที่มีความสามารถรอบด้าน ที่พร้อมสร้างผลกระทบเชิงบวกในชุมชนของตนเองต่อไป

Unlock Your Child's Potential: Explore Our Curriculum & Connect with Admissions!

Get one-on-one support & tailored advice: Chat directly with our admissions team who will answer your specific questions about the curriculum and guide you through the enrollment process smoothly.