เลือกภาษา

5/5

Open

House

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
วันที่ 5 มิถุนายน 2567

Open House
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
5 มิถุนายน 2567
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายที่ D-PREP

โปรแกรม High School มุ่งพัฒนาพลเมืองโลกที่มีจริยธรรม ซึ่งส่งอิทธิพลต่อสังคมของเรา ผ่านการเป็นผู้นำ การบริการ และเกียรติยศ โดย D-PREP ทำงานร่วมกับนักเรียน เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ดึงเอาจุดแข็งอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลออกมา พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาวิ่งตามความสนใจของตนเองอย่างกระตือรือร้น โดยมีเป้าหมายในการทำให้โลกดีขึ้น

วาดฝัน พร้อมค้นพบศักยภาพและความชอบ

ในเกรด 9 นักเรียนทุกคนจะได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร “Futures” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นการรู้จักตนเองและค้นพบสิ่งที่ตนเองสนใจ ด้วยเหตุนี้ นักเรียนจะพร้อมในการเลือกหลักสูตรการศึกษาตามจุดแข็งและความสนใจของตนเองได้อย่างแท้จริง

หลักสูตรการศึกษาที่ D-PREP

D-PREP พร้อมมอบหลักสูตรการศึกษา โดยรวมอยู่ใน Pathways ที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละ Pathways จะประกอบด้วยการฝึกงานและโครงการ D-PREP Advanced โดยการฝึกงานเป็นประสบการณ์จริงที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของ Pathways และโครงการ D-PREP Advanced จะเป็นประสบการณ์การเรียนรู้เชิงลึก ที่เอื้อการประยุกต์ใช้ความรู้จริง โดยต้องแล้วเสร็จภายในภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงของปีการศึกษาสุดท้าย

หลักสูตรการศึกษาประกอบด้วย:

หลักสูตร Advanced Placement Program

โปรแกรม Advanced Placement (AP) อนุญาตให้นักเรียนเรียนคอร์สต่างๆ ของ AP ซึ่งเป็นเหมือนหลักสูตรพื้นฐานของระดับวิทยาลัย พัฒนาโดยคณะกรรมการมหาวิทยาลัย โดยเมื่อเรียนจบและผ่านการสอบ AP ในช่วงสิ้นปี (ได้ 3 คะแนนขึ้นไป) ซึ่งนักเรียนอาจส่งผลการทดสอบไปยังมหาวิทยาลัย เพื่อรับเป็นหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยนั้นๆ)

ประกาศนียบัตร AP Capstone

นักเรียนที่ได้ 3 คะแนนหรือสูงกว่าในรายวิชา AP Seminar และ AP Research รวมถึงในการสอบ AP เพิ่มเติมอีก 4 รายวิชาตามที่พวกเขาเลือก จะได้รับ AP Capstone Diploma™ แต่นักเรียนที่ได้ 3 คะแนนหรือสูงกว่าใน AP Seminar และ AP Research แต่ไม่ได้ทำการสอบ AP เพิ่มเติม 4 รายวิชา จะได้รับ AP Seminar and Research Certificate™

จุดเด่นของหลักสูตร High School ที่ D-PREP

หลักสูตรวิชาการที่เข้มข้น

ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงสร้างสรรค์

ทักษะการพูดในที่ชุมชนและการนำเสนอ

การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการทำงานภาคสนาม

ทักษะการรู้ดิจิทัลและการคิดเชิงออกแบบ

กีฬาและกิจกรรมเสริมหลังเลิกเรียน

หลักสูตรทักษะชีวิต

การมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างแข็งขัน

มาร่วมค้นพบว่าทำไมนักเรียน D-PREP 100% ถึงรักในการมาโรงเรียน ที่งาน Open House!

สมัครเลย
เข้าเรียนที่ D-PREP วันนี้!
นักเรียนที่ D-PREP จะได้ฝึกฝนและเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทั้งทางด้าน วิชาการ สมรรถภาพทางกาย พัฒนาการทางอารมณ์ รวมถึงทักษะการใช้ชิวิตในสังคม ท่ามกลางบรรยากาศการเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครับ

Unlock Your Child's Potential: Explore Our Curriculum & Connect with Admissions!

Get one-on-one support & tailored advice: Chat directly with our admissions team who will answer your specific questions about the curriculum and guide you through the enrollment process smoothly.