เลือกภาษา

5/5

Open

House

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
24 เมษายน 2567

Open House
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว 20 มีนาคม 2567
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

คุณพัชรลักขณ์ ดิษยะศริน ตะเวทิกุล (คุณเลดี้) ประธานกรรมการโรงเรียน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและกรรมการบริหารโรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก มีการจัดกิจกรรมร่วมกันของทั้ง 2 โรงเรียนระหว่างปีการศึกษา

D-PREP ใช้หลักแนวทางการเรียนรู้แบบ D-PREP PBL (Passion + Problem + Practice + Project based learning: การเรียนรู้ผ่านโครงงาน การฝึกฝน การแก้ปัญหาและความมุ่งมั่น)เป็นเครื่องมือหลักในการเรียนการสอน D-PREP ผสมผสานทั้งหลักสูตรแบบสหรัฐอเมริกา (หลักสูตรรัฐนิวยอร์ก) เข้ากับหลักสูตรแบบแคนาดา (ออนทาริโอ) ในขณะที่ ASB ใช้หลักสูตรของสหรัฐอเมริกา (หลักสูตรตามมาตรฐานร่วม) อย่างเต็มรูปแบบ D-PREP ยังมุ่งมั่นจะเป็นโรงเรียนตามหลักสูตร International Baccalaureate (IB) ในขณะที่ ASB เป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน WASC ซึ่งจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเข้มข้น AP ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตามที่ได้กล่าวไปเบื้องต้น ที่ D-PREP เราใช้รูปแบบแนวทางการเรียนการสอนแบบ D-PREP PBL และผสมผสานหลักสูตรทักษะชีวิตของ D-PREP เข้ากับหลักสูตรปกติ สำหรับหลักสูตรสังคมศึกษา เราเน้นความสำคัญของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทย (ตามที่ตั้งของโรงเรียน) เอเชียและนานาชาติ หลักสูตรของเราเน้น 3 ภาษา ร้อยละ 70 ของการเรียนทั้งหมดเป็นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ร้อยละ 20 พัฒนาทักษะภาษาไทย และร้อยละ 10 พัฒนาทักษะภาษาจีน

คณาจารย์ของเรามีสัญชาติสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ แอฟริกาใต้ ไทย จีน

นักเรียนของเรามีสัญชาติไทย ไต้หวัน จีน เกาหลี อเมริกัน อังกฤษ เยอรมัน สวีเดน นอร์เวย์ และประเทศในยุโรปอีกหลายๆประเทศ

ครูประจำชั้นของเราเป็นผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ซึ่งมีคุณสมบัติในการสอนตามที่รับรองโดยสถาบันการศึกษาสากล (WASC หรือ CIS) เช่น การสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตหรือมหาบัณฑิตด้านครุศาสตร์ หรือมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (นานาชาติ)

ชั้นเตรียมอนุบาล 1-2: นักเรียน 12-15 คน
ชั้นอนุบาล 1-2: นักเรียน 15-18 คน
ชั้นเกรด 1-5: นักเรียน 20-22 คน

ไม่มีปัญหา ถึงแม้ที่บ้านจะไม่มีคนพูดภาษาอังกฤษ นักเรียนได้ใช้เวลาทั้งวันเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษทุกวันที่เปิดเรียนในช่วงเดือนแรกจะเป็นขั้นตอนพัฒนาความเข้าใจคำศัพท์และวลีในภาษาอังกฤษนักเรียนจะเริ่มสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเมื่อนักเรียนรู้สึกพร้อมหากนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนของเราตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล 1 เมื่อนักเรียนขึ้นชั้นเตรียมอนุบาล 2 นักเรียนจะสามารถออกเสียงคำได้อย่างถูกต้อง และสามารถสื่อสารประโยคง่ายๆ ได้เมื่อขึ้นชั้นอนุบาล 1 เมื่ออยู่ชั้นอนุบาล 2 นักเรียนจะสามารถถ่ายทอดความคิดและถามคำถามเป็นประโยคที่ซับซ้อนขึ้นนักเรียนจะเรียนรู้ที่จะใช้ภาษาอังกฤษที่โรงเรียนและใช้ภาษาไทยที่บ้าน

เราสนับสนุนให้ผู้ปกครองใช้ภาษาอังกฤษกับบุตรหลานเสมอไม่ว่าทักษะภาษาอังกฤษจะอยู่ระดับใดก็ตาม ผู้ปกครองหลายคนถูกปลูกฝังมาว่าไม่ควรใช้ภาษาอังกฤษกับบุตรหลานเพราะเกรงว่าบุตรหลานจะเลียนแบบสำเนียงหรือจดจำไวยากรณ์ที่ผิด นักเรียนมีการเรียนรู้ที่ไว นักเรียนรู้ว่าครูที่โรงเรียนเป็นเจ้าของภาษาที่ต้องเรียนรู้และเลียนแบบนักเรียนจะเรียนรู้และกลับมาปรับแก้ไวยากรณ์หรือการออกเสียงของผู้ปกครองให้ถูกต้องในที่สุด การพยายามใช้ภาษาอังกฤษกับนักเรียนแสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองเล็งเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษซึ่งจะทำให้นักเรียนอยากแสดงทักษะภาษาอังกฤษที่บ้าน

หากบุตรหลานย้ายมาเข้าเรียนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 2 ย่อมสามารถปรับตัวเข้ากับหลักสูตรของโรงเรียนนานาชาติได้อย่างราบรื่นเนื่องจากเด็กในช่วงวัยนี้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้เร็ว อาจเพิ่มการเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนในช่วงชั้นอนุบาล 2 หากพบว่านักเรียนพบปัญหา ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ทั่วไปได้ทันหลังจากย้ายโรงเรียนมาสักพักแล้ว

หากบุตรหลานย้ายมาจากโรงเรียนไทย ในระดับชั้นตั้งแต่เกรด 1 ขึ้นไปนักเรียนอาจต้องสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาของ D-PREP หากความรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนไม่เพียงพอ นักเรียนจะต้องสมัครเรียนหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษเสริม (ELL)เพื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับผู้เชียวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษเสริมในชั้นเรียนพิเศษโดยเฉพาะ จนกว่าจะสามารถผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของการสอบประเมินผลความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษนักเรียนจึงจะได้เข้าร่วมชั้นเรียนตามระดับชั้นตามปกติ

โรงเรียนจัดอาหารหลากหลายทั้งไทยและนานาชาติ โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนรับประทานให้เพียงพอต่อความต้องการและได้ลองรับประทานอาหารที่หลากหลายตามที่โรงเรียนจัดเตรียมให้ นักเรียนเตรียมอนุบาล – อนุบาล 1 โรงเรียนจะจัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารว่างให้ที่โต๊ะรับประทานอาหาร ส่วนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ขึ้นไปจะต้องช่วยเหลือตนเองเพื่อฝึกการพึ่งพาตนเองและการควบคุมตนเองภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่

ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบในวันยื่นใบสมัครหากนักเรียนแพ้อาหารและโรงเรียนรับรองว่าจะปรับเปลี่ยนทุกอย่างตามความจำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน

ทุกเช้านักเรียนจะต้องรับการวัดอุณหภูมิและฆ่าเชื้อที่มือเมื่อมาถึงโรงเรียน หากนักเรียนมีอุณหภูมิร่างกายวัดได้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส โรงเรียนจะแจ้งผู้ปกครองมารับกลับบ้าน ระหว่างวัน หากพบนักเรียนที่มีอุณหภูมิร่างกายวัดได้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ท้องร่วงอย่างรุนแรงมีน้ำมูกไหลหรือไอผิดปกติ หรืออาเจียนผู้ปกครองจะได้รับแจ้งให้มารับบุตรหลานกลับจากโรงเรียน

Unlock Your Child's Potential: Explore Our Curriculum & Connect with Admissions!

Get one-on-one support & tailored advice: Chat directly with our admissions team who will answer your specific questions about the curriculum and guide you through the enrollment process smoothly.