เลือกภาษา

5/5

Open

House

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
24 เมษายน 2567

Open House
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว 20 มีนาคม 2567
การเรียนรู้จากประสบการณ์
การเรียนรู้จากประสบการณ์
Play Video

การเรียนรู้จากประสบการณ์คืออะไร ?

โรงเรียน D-PREP มุ่งเน้นการเรียนการสอนผ่านการปฏิบัติจริงเป็นหลัก ซึ่งให้นักเรียนมีส่วนร่วมโดยตรงกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียนแทนที่จะเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนรูปแบบเดิม การให้นักเรียนได้เผชิญกับสถานการณ์จริงจะช่วยเพิ่มทักษะด้านการคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ไขปัญหา และการพัฒนาแบบองค์รวม

แนวทางสอนการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ D-PREP

ที่โรงเรียน D-PREP เรามุ่งเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Experiential learning) ซึ่งเป็นวิธีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่สุด เรามุ่งมั่นที่จะปรับใช้วิธีการเรียนการสอนจากการปฏิบัติจริง ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลและสนับสนุนจากผู้สอนที่มีศักยภาพ โดยครอบคลุมตั้งแต่เด็กในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษา เราส่งเสริมวัฒนธรรมที่นักเรียนสามารถทำผิดพลาดได้ โดยมองว่าความผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรู้ที่มีค่า

ปรัชญานี้สนับสนุนแนวคิดของเราที่ต้องการเสริมสร้างการพัฒนาแบบองค์รวม ซึ่งสำคัญต่อการสร้างความสุขและการประสบความเร็จอย่างยั่งยืน ในทุกแง่มุมของการเรียนรู้และการพัฒนา เราส่งเสริมให้นักเรียนก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนของตนเอง ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการพัฒนาของนักเรียน

การเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล

เราปรับใช้การเรียนรู้ผ่านการเล่นในห้องเรียนของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล โดยจัดให้มีสถานีการเรียนรู้ที่หลากหลาย วิธีนี้จะทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรม ซึ่งเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญา อารมณ์ และร่างกายของเด็ก ตัวอย่างเช่น การเล่นน้ำ ที่สร้างความสนุกสนานให้แก่เด็ก และยังช่วยกระตุ้นพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็กอีกด้วย การบูรณาการเชิงปฏิบัติของการเรียนรู้ผ่านการเล่นนี้เป็นตัวอย่าง
ความมุ่งมั่นของเราในการมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่สำคัญให้แก่เด็ก

การเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา

เราปรับใช้การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ออกแบบเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้โดยไม่จำกัดอยู่เพียงวิธีการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบเดิมเท่านั้น โดยนักเรียนจะเผชิญกับสถานการณ์ในโลกแห่งความจริง ซึ่งรวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญในประเด็นต่างๆ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง คือ การปรับใช้ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในห้องเรียนและการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ เช่น การแก้ไขปัญหา การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การบูรณาการของการเรียนรู้ผ่านการเล่นในระดับชั้นอนุบาล และการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในระดับมัธยมศึกษาก่อให้เกิดวิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ครอบคลุม ซึ่งเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสำหรับความท้าทายและโอกาสในอนาคต

Activities

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์ของโรงเรียน D-PREP แตกต่างจากหลักสูตรการเรียนการสอนแบบเดิม เนื่องจากเป็นการเน้นประสบการณ์ของนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการลงมือทำ การสำรวจ การสะท้อน และการปรับใช้ความรู้ แทนที่จะใช้วิธีการสอนที่เน้นผู้สอนเป็นศูนย์กลางเพียงอย่างเดียว วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์ของเรามีจุดมุ่งหมายที่จะให้นักเรียนมีความสุขและประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 ผลลัพธ์ด้านบวกที่เป็นรูปธรรมของวิธีการเรียนการสอนนี้ ได้แก่

ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยการปรับใช้ความรู้เชิง ทฤษฎีในสถานการณ์จริง

การยอมรับความผิดพลาด

สภาพแวดล้อมเชิงประสบการณ์ทำให้นักเรียนไม่กลัวที่จะทำผิดพลาด ซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าจาก ประสบการณ์ที่ผิดพลาด

การเรียนรู้ตลอดชีวิต

นักเรียนจะพัฒนาทัศนคติต่อ การศึกษาในฐานะกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต

การสะท้อนความคิด

นักเรียนจะตระหนักถึงการกระทำ ของตนมากขึ้นผ่านการสะท้อน คิดอย่างสม่ำเสมอซึ่งส่งเสริมแนว ความคิดที่พาพวกเขาไปสู่เป้าหมาย ที่สำคัญ

เราประยุกต์ใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์ในทุกระดับชั้น

โรงเรียนนานาชาติ D-PREP ประยุกต์ใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ออกแบบให้เข้ากับความต้องการของนักเรียนในทุกระดับชั้น

ระดับชั้นอนุบาล – การเรียนรู้จากประสบการณ์ในระดับชั้นอนุบาล ประกอบด้วย การเรียนรู้ผ่านการเล่นและการเรียนการสอนแบบ Reggio Emilia

ระดับชั้นประถมศึกษา – การเรียนรู้จากประสบการณ์ในระดับชั้นประถมศึกษา ประกอบด้วย การทำกิจกรรมภาคสนามและการทำโครงการภาคปฏิบัติ

ระดับชั้นมัธยมศึกษา – การเรียนรู้จากประสบการณ์ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ประกอบด้วย การเข้าร่วมกิจกรรมแบบค้างแรมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจสถานการณ์ในโลก
แห่งความจริงได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

Unlock Your Child's Potential: Explore Our Curriculum & Connect with Admissions!

Get one-on-one support & tailored advice: Chat directly with our admissions team who will answer your specific questions about the curriculum and guide you through the enrollment process smoothly.