เลือกภาษา

5/5

Open

House

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
24 เมษายน 2567

Open House
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว 20 มีนาคม 2567
สุขอนามัย สวัสดิภาพและความปลอดภัย
สุขอนามัย สวัสดิภาพและความปลอดภัย

สุขอนามัย สวัสดิภาพและการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน

โรงเรียนนานาชาติ D-PREP ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่ามีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ โรงเรียนมีมาตรการการดูแลและจัดการอาการเจ็บป่วยที่เข้มงวด พร้อมตอบสนองต่อข้อกังวลด้านสุขภาพอย่างทันท่วงที การตรวจสุขภาพเป็นประจำ และการสื่อสารกับผู้ปกครองอย่างชัดเจน โรงเรียนของเรามุ่งมั่นที่จะรักษานโยบายและขั้นตอนที่ทันสมัยเพื่อจัดการกับสถานการณ์ด้านสุขภาพต่างๆ โดยเน้นการป้องกันและจัดการอย่างทันท่วงที

ระบบการจัดการความปลอดภัยของโรงเรียนนานาชาติ D-PREP ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ซึ่งครอบคลุมถึงแผนการรับมือเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมสำหรับสถานการณ์วิกฤติ รวมถึงการประเมินและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพราะเราให้ความสำคัญกับบรรยากาศที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในทางวิชาการ และคุณภาพชีวิตของนักเรียน

ที่ D-PREP มุ่งเน้นเรื่องสุขอนามัย สวัสดิภาพและการรักษาความปลอดภัย เป็นสำคัญ

ผู้ที่เข้ามาในบริเวณภายในรั้วโรงเรียน D-PREP เพื่อรับ-ส่งนักเรียนจะต้องติดบัตรแสดงตนเสมอ และจะมีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนของโรงเรียนและรวมไปถึงบริเวณโดยรอบข้างของโรงเรียนตลอดเวลาที่โรงเรียนเปิดทำการ พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่คณาจารย์และผู้ดูแลมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ด้านความปลอดภัย โดยคุณครูเป็นผู้ดูแลสวัสดิภาพของนักเรียนทุกคนในชั้นเรียน

D-PREP กำหนดแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยดังต่อไปนี้:

Unlock Your Child's Potential: Explore Our Curriculum & Connect with Admissions!

Get one-on-one support & tailored advice: Chat directly with our admissions team who will answer your specific questions about the curriculum and guide you through the enrollment process smoothly.