เลือกภาษา

5/5

Open

House

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
วันที่ 5 มิถุนายน 2567

Open House
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
5 มิถุนายน 2567
สุขอนามัย สวัสดิภาพและความปลอดภัย
สุขอนามัย สวัสดิภาพ และความปลอดภัย

สุขอนามัย สวัสดิภาพ และการรักษาความปลอดภัยที่ D-PREP

โรงเรียนนานาชาติ D-PREP ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพ สวัสดิภาพ และการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยทางโรงเรียนมีมาตรการด้านอาการเจ็บป่วยที่เข้มงวด เช่น การแจ้งข้อกังวลด้านสุขภาพ การตรวจสุขภาพอย่างเป็นประจำ และการสื่อสารกับผู้ปกครองอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังมุ่งมั่นในการรักษาและพัฒนานโยบายด้านสุขภาพ  โดยเน้นการป้องกันและการจัดการอย่างทันท่วงที

ยิ่งไปกว่านั้น ระบบการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนนานาชาติ D-PREP ยังได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ครอบคลุมถึงแผนการรับมือเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมสำหรับสถานการณ์วิกฤติ รวมถึงการประเมินและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในด้านวิชาการ และคุณภาพชีวิตของนักเรียนทุกคน

ที่ D-PREP เรามุ่งเน้นให้เรื่องสวัสดิภาพและความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ

ผู้ที่เข้ามาในบริเวณโรงเรียน D-PREP เพื่อรับ-ส่งนักเรียนจะต้องติดบัตรแสดงตนเสมอ โดยจะมีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยดูแลนักเรียน รวมถึงดูแลบริเวณรอบข้างของโรงเรียนตลอดเวลาที่โรงเรียนเปิดทำการ  พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการ และคณะครู นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังมีการกำหนดให้คณะครูสอนเกี่ยวกับความปลอดภัยในชั้นเรียนอีกด้วย

D-PREP กำหนดแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยดังนี้:

Unlock Your Child's Potential: Explore Our Curriculum & Connect with Admissions!

Get one-on-one support & tailored advice: Chat directly with our admissions team who will answer your specific questions about the curriculum and guide you through the enrollment process smoothly.