เลือกภาษา

5/5

Open

House

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
24 เมษายน 2567

Open House
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว 20 มีนาคม 2567
การคิดเชิงออกแบบ
การคิดเชิงออกแบบ

Design Thinking Process

เป็นกระบวนการที่นักเรียนของเราใช้เพื่อช่วยในการพิจารณาและแก้ไขปัญหา เราเชื่อว่าทักษะการคิดเชิงออกแบบจะพัฒนาความคิดของนักเรียนให้เป็นแบบผู้สร้าง ไม่ใช่ผู้บริโภค ทักษะเหล่านี้สามารถนำมาใช้ในการคิดแนวคิดทางธุรกิจ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อพัฒนาแผนธุรกิจ และเพื่อหาวิธีในการระดมทุน

Design Thinking

การคิดเชิงออกแบบเป็นกระบวนการที่ไม่เป็นเส้นตรงเพียง อย่างเดียวและเกิดการทำซ้ำซึ่งนักเรียนใช้เพื่อเข้าใจผู้ใช้งาน ท้าทายสมมติฐานเดิม วิเคราะห์ปัญหาซ้ำและ พัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ค้นพบให้กลายเป็นต้นแบบแล้วทดสอบ ที่ D-PREP เราพัฒนากระบวนการ 6 ขั้นตอน เพื่อใช้เรียกกระบวนการคิดเชิงออกแบบ Dream Define Discover Develop Deliver และ Determine โครงสร้างกระบวนการนี้ เป็นเครื่องมือทรงพลังที่นักเรียนจะใช้ไขปัญหาที่คลุมเครือ หรือไม่ชัดเจนกระบวนการการคิดเชิงออกแบบจะเกิด ประโยชน์สูงสุดเมื่อนักเรียนมุ่งมั่นที่จะค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลกและพัฒนาต้นแบบการทำงานของ ทางออกของปัญหาที่เสนอโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายเช่นการพิมพ์ 3 มิติ การตัดยิงเลเซอร์ หรือเทคโนโลยีที่สวมใส่ได้ เป็นต้น

เครื่องมือซึ่งทำให้นักเรียนสามารถติดตามกระบวนการ ออกแบบได้อย่างแท้จริง ขึ้นอยู่กับประเภทของการใช้งาน นักเรียนจะใช้วัสดุที่หลากหลายขึ้นอยู่กับความรู้ ทักษะของ นักเรียนและความต้องการของโครงงาน วัสดุอาจเป็นกระดาษและกระดาษแข็ง ไปจนถึงดินเหนียว   ไม้ พลาสติก และอุปกรณ์อาจมีตั้งแต่ดินสอ ปากกา และกรรไกรไปจนถึงสว่านมือ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ แผงควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กและวิทยาการ หุ่นยนต์นักเรียนจะได้รู้จักประเภทของวัสดุอุปกรณ์และเรียนรู้ที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับต้นแบบที่นักเรียนกำลังสร้าง

Unlock Your Child's Potential: Explore Our Curriculum & Connect with Admissions!

Get one-on-one support & tailored advice: Chat directly with our admissions team who will answer your specific questions about the curriculum and guide you through the enrollment process smoothly.