เลือกภาษา

5/5

Open

House

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
24 เมษายน 2567

Open House
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว 20 มีนาคม 2567
เครื่องแบบนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียน

เครื่องแบบสำหรับระดับชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล

เครื่องแบบสำหรับระดับประถมศึกษา

เครื่องแบบสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เครื่องแบบสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Unlock Your Child's Potential: Explore Our Curriculum & Connect with Admissions!

Get one-on-one support & tailored advice: Chat directly with our admissions team who will answer your specific questions about the curriculum and guide you through the enrollment process smoothly.