เลือกภาษา

5/5

Open

House

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
5 มิถุนายน 2567

Open House
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
5 มิถุนายน 2567
วิธีเลือกโรงเรียนนานาชาติให้เหมาะสมกับลูกคุณ

วิธีเลือกโรงเรียนนานาชาติให้เหมาะสมกับลูกคุณ

choosing international school for your kids

ผู้ปกครองหลายคนอาจมีความกังวลเมื่อถึงเวลาต้องเลือกโรงเรียนนานาชาติให้ลูก โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีโรงเรียนนานาชาติให้เลือกเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ยากในการตัดสินใจว่าโรงเรียนไหนที่ดีและเหมาะสมกับลูกของเรามากที่สุด ในฐานะพ่อแม่ผู้ปกครอง การศึกษาและทำการบ้านเกี่ยวกับปัจจัยสำคัญต่างๆ ก่อนตัดสินใจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก

การเลือกโรงเรียนนานาชาติ ต้องดูอะไรบ้าง?

1. หลักสูตร

หลักสูตรการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียนเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุดในการเลือกโรงเรียนนานาชาติ คุณพ่อคุณแม่ต้องตัดสินใจว่าจะให้ลูกเรียนหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติแบบไหน เช่น  หลักสูตร IB (International Baccalaureate) หลักสูตรของอังกฤษ หรือหลักสูตรของอเมริกา ล้วนแต่เป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและทำให้ลูกของคุณได้รับวุฒิการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล

2. มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานศึกษา

มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานศึกษาถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำมาประกอบการพิจารณาเลือกโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนที่ได้รับมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานศึกษาจะสร้างความเชื่อมั่นให้คุณพ่อคุณแม่ได้ว่าโรงเรียนมีการเรียนการสอนที่ได้ตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดและได้รับการยอมรับในระดับสากล ในประเทศไทย โรงเรียนนานาชาติจะได้รับการรับรองจากองค์กรต่างๆ เช่น สภาโรงเรียนนานาชาติ (CIS) สมาคมโรงเรียนและวิทยาลัยตะวันตก (WASC) และสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (ISAT)

3. ตำแหน่งที่ตั้ง

ที่ตั้งของโรงเรียนเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณา ควรดูว่าจะให้ลูกเข้าเรียนโรงเรียนในเมืองหรืออยู่ไกลจากตัวเมืองออกไปหน่อย เพราะสภาพการจราจรถือเป็นปัจจัยหลักของประเทศไทย ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องพิจารณาเรื่องระยะเวลาการเดินทางก่อนตัดสินใจ

4. สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนนับว่าสำคัญเช่นเดียวกัน พิจารณาถึงขนาดและคุณภาพของห้องเรียน ความพร้อมในการสนับสนุนกิจกรรมกีฬา และคุณภาพของอุปกรณ์การเรียนและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งเรื่องของเทคโนโลยี

5. คุณสมบัติของครูผู้สอน

คุณสมบัติและประสบการณ์ของครูผู้สอนประจำโรงเรียนก็เป็นเรื่องที่จำเป็นเช่นกัน ถ้าจะให้ดีที่สุด ครูผู้สอนควรมีประสบการณ์ในการสอนนักเรียนนานาชาติและมีความสามารถในการสื่อสารได้หลากหลายภาษา

6. กิจกรรมนอกหลักสูตร

กิจกรรมนอกหลักสูตรมีบทบาทสำคัญต่อพัฒนาการของเด็ก คุณพ่อคุณแม่ควรคำนึงถึงความพร้อมของโรงเรียนทั้งในด้านกิจกรรมกีฬา ดนตรี ละคร และศิลปะ และควรดูด้วยว่าโรงเรียนมีหลักสูตรการสอนหลังเลิกเรียนหรือไม่

7. ขั้นตอนการรับสมัคร

แต่ละโรงเรียนย่อมมีขั้นตอนการรับสมัครที่แตกต่างกัน ผู้ปกครองจำเป็นต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติในการสมัคร เช่น ใบรับรองผลการศึกษา เอกสารอ้างอิง และข้อสอบในการสอบเข้า สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาถึงความสามารถของโรงเรียนในการรองรับจำนวนนักเรียนเข้าเรียนและรายชื่อนักเรียนที่รอสมัครเข้าเรียนด้วย

8. ค่าใช้จ่าย

การเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายสูง คุณพ่อคุณแม่ควรพิจารณาถึงค่าเล่าเรียน ค่าตำราเรียน ค่าชุดนักเรียน ค่าเดินทาง และค่ากิจกรรมนอกหลักสูตร ที่สำคัญอาจลองสอบถามถึงทุนการศึกษาและความช่วยเหลือทางการเงินของโรงเรียนว่ามีหรือไม่

D-PREP International School’s Future-ready Curriculum

โรงเรียนนานาชาติ D-PREP เป็นโรงเรียนในย่านบางนาที่มีหลักสูตรพิเศษไม่เหมือนใครซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตให้นักเรียน โรงเรียนของเรามอบการศึกษาทีมีความสมดุลและครบวงจร ซึ่งผสมผสานความเป็นเลิศทางวิชาการไปพร้อมๆ กับการส่งเสริมด้านศีลธรรม-จริยธรรม มีการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง

หลักสูตรของโรงเรียนนานาชาติ D-PREP ได้นำระบบการศึกษาแบบเรกจิโอ เอมีเลีย มาใช้ ซึ่งเป็นระบบที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า เด็กเป็นนักเรียนที่มีศักยภาพซึ่งเกิดมาพร้อมความสามารถในการเรียนรู้ผ่านการค้นหา และการเล่น ที่โรงเรียนนานาชาติ D-PREP เราตอกย้ำเสมอถึงความสำคัญในการจัดการเรียนแบบลงมือทำ (Active learning) ส่งเสริมให้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และรู้จักที่จะทำงานร่วมกัน เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่จำเป็นต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ความคิดสร้างสรรค์ และการแก้ไขปัญหา

นอกเหนือจากระบบการศึกษาแบบเรกจิโอ เอมีเลียแล้ว โรงเรียนนานาชาติ D-PREP ยังนำเสนอหลักสูตร PYP ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับเด็กอายุระหว่าง 3 ถึง 12 ปี โดยมีกรอบการเรียนรู้ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักตั้งคำถาม ตรวจสอบ และหาความเชื่อมโยงระหว่างวิชาต่างๆ หลักสูตร PYP ของเราช่วยให้นักเรียนกลายเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ lifelong learners ที่มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ด้วย

สำหรับโรงเรียนนานาชาติ D-PREP ระดับมัธยมต้น มีหลักสูตรการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งสอนให้ลงมือปฏิบัติ รู้จักคิดค้นโครงงานที่เน้นการแก้ปัญหาจากชีวิตจริงและสัมพันธ์กับชุมชนรอบโรงเรียน หลักสูตรนี้ส่งเสริมให้ให้นักเรียนเป็นเจ้าของบทเรียนเอง นักเรียนจะเรียนรู้โดยการระบุประเด็นที่ตนเองสนใจ ตั้งวัตถุประสงค์การเรียน และทำงานร่วมกันกับเพื่อนในห้องเรียน เพื่อสร้างโครงการที่มีคุณค่าสามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตจริงได้

ลำดับสุดท้าย สำหรับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ D-PREP ระดับมัธยมปลาย โรงเรียนของเรามีหลักสูตร AP Capstone ซึ่งเป็นหลักสูตรเชิงการเรียนรู้เชิงวิชาการที่เข้มงวดเพื่อเตรียมพร้อมนักเรียนสำหรับหลักสูตร Advanced Placement (AP) โดยหลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยสองส่วน ได้แก่ AP Seminar และ AP Research หลักสูตรดังกล่าวจะสอนให้นักเรียนรู้จักการค้นคว้าอย่างอิสระ วิเคราะห์เนื้อหาและข้อมูลที่ซับซ้อน และนำเสนอสิ่งที่นักเรียนค้นพบให้ดูน่าสนใจและมีความกระจ่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

จากการผสมผสานปรัชญาการศึกษาไปพร้อมๆ กับกรอบการเรียนการสอนหลายรูปแบบ ทำให้โรงเรียนนานาชาติ D-PREP มีหลักสูตรการศึกษาที่ครอบคลุมและออกแบบมาเพื่อให้ใช้ความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติของนักเรียนและความหลงใหลในเรื่องต่างๆ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด หลักสูตรของเรายังสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนกลายเป็นผู้เรียนตลอดชีวิต และสามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้เป็นอย่างดี

หลักสูตรของเราจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการเติบโตด้านบุคลิกภาพของลูกคุณได้อย่างไร?
นัดขอคำปรึกษาได้แล้ววันนี้
หมดกังวลเรื่องหลักสูตร! นัดรับคำปรึกษาฟรีกับผู้เชี่ยวชาญของเรา เพื่อคลายข้อสงสัยในทุกมิติ คุณจะได้ค้นพบว่า โปรแกรมของเราตอบโจทย์ความต้องการ และสไตล์การเรียนรู้ที่เฉพาะตัวของลูกคุณอย่างไร สำรองที่นั่งเพื่อทัวร์โรงเรียน หรือทดลองเรียน ฟรี!

Address :
D-PREP International School
38, 38/1-3, 39, Moo 6,
Bangna Trad Rd., Km. 8,
Bang Kaeo, Bang Phli District,
Samut Prakan, Thailand 10540

Email: admissions@dprep.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 095-879-4944
Website : www.dprep.ac.th
Facebook: D-PREP International School
Line: @d-prep
IG : @dprepschool

Related Blog

5 วิธีช่วยพัฒนาให้เด็กมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

ความเห็นอกเห็นใจเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญในการพัฒนาทางสังคมและอารมณ์ของเด็ก ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและความเป็นอยู่โดยรวม โดยทำให้พวกเขาฝึกความเข้าใจและแบ่งปันความรู้สึกของผู้อื่น

วิธีเลือก Career path ที่เหมาะสมให้กับลูก

พ่อแม่ทุกคนปรารถนาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูก และการชี้นำพวกเขาไปสู่เส้นทางอาชีพ หรือ career path ที่ถูกต้องถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอนาคตของพวกเขา เส้นทางอาชีพเป็นตัวกำหนดชีวิตของเด็ก และในฐานะผู้ปกครอง คุณมีบทบาทสำคัญในการปรับชีวิตให้สอดคล้องกับความหลงใหลและความสามารถของพวกเขา
lifelong learners children

แนะนำ 8 เคล็ดลับในการเลี้ยงลูกให้เป็น “Lifelong Learners”

เป็นเรื่องปกติที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องการให้ลูกเติบโตด้วยความกระตือรือร้น ต้องการที่จะเรียนรู้อย่างแท้จริง และการเลี้ยงลูกเพื่อให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะทำให้เขาพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต

Unlock Your Child's Potential: Explore Our Curriculum & Connect with Admissions!

Get one-on-one support & tailored advice: Chat directly with our admissions team who will answer your specific questions about the curriculum and guide you through the enrollment process smoothly.