เลือกภาษา

5/5

Open

House

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
วันที่ 5 มิถุนายน 2567

Open House
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
5 มิถุนายน 2567
ทำไมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางจึงเป็นเรื่องสำคัญในศตวรรษที่ 21

ทำไมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางจึงเป็นเรื่องสำคัญในศตวรรษที่ 21

student center learning

แนวทางการเรียนรู้ในรูปแบบเดิมไม่ได้ผลอีกต่อไปในยุคที่มีการพัฒนาของเทคโนโลยี และตลาดงานงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงไปสู่การเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (student-centered learning) เป็นสิ่งสำคัญเพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับความสำเร็จในศตวรรษที่ 21

การเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง หรือ student-centered learning คืออะไร?

การเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางเป็นแนวทางการศึกษาที่ทำให้ผู้เรียนมีบทบาทในการเป็นผู้นำในการเรียนการสอน โดยยอมรับว่านักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ซึ่งมีรูปแบบการเรียนรู้ จุดแข็ง และความสนใจที่เป็นแตกต่างกัน ซึ่งแตกต่างจากวิธีการสอนแบบดั้งเดิมที่ผู้สอนเป็นผู้นำ การเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางช่วยให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการคิดที่มีลำดับสูงขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ นอกจากนี้ ผู้สอนยังทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำ แทนที่จะคอยให้คำตอบเพียงอย่างเดียว

ความสำคัญของการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางในศตวรรษที่ 21

ในศตวรรษที่ 21 ที่โลกขับเคลื่อนด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และแรงงานยุคใหม่ เพื่อให้ประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ นักเรียนไม่สามารถสำเร็จได้จากการท่องจำได้เพียงอย่างเดียว แต่นักเรียนต้องการทักษะอื่นๆ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการปรับตัว การสื่อสาร และความสามารถในการทำงานในทีม การเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางส่งเสริมทักษะเหล่านี้ เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการเติบโตและช่วยให้นักเรียนกำหนดเป้าหมาย จัดการเวลา และรับผิดชอบ

อีกเหตุผลหนึ่งที่สำคัญคือช่วยเพิ่มการคิดเชิงวิพากษ์ เมื่อนักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ นักเรียนจะวิเคราะห์ข้อมูล ประเมินแหล่งที่มา และคิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับปัญหาที่ซับซ้อนได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ การเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางยังช่วยให้นักเรียนทำงานร่วมกันในโครงงาน ซึ่งจะช่วยสร้างทักษะการทำงานร่วมกันที่จำเป็นสำหรับการทำงานสมัยใหม่

การเรียนรู้ที่เน้นครูเป็นศูนย์กลาง (Teacher-centered) vs การเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-center)

แม้ว่าแนวทางการเรียนทั้ง 2 แบบจะมีเป้าหมายเดียวกันในการให้ความรู้แก่ผู้เรียน แต่แนวทางการเรียนทั้ง 2 แบบมีรูปแบบการสอนที่แตกต่างกัน ในห้องเรียนที่มีครูเป็นศูนย์กลาง ครูจะบรรยายและเผยแพร่ข้อมูลให้กับนักเรียนฝ่ายเดียว ในทางตรงกันข้าม การเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนมากกว่า เมื่อพูดถึงผลลัพธ์ การเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางเน้นความเข้าใจในเชิงลึก การคิดเชิงวิพากษ์ และทักษะการแก้ปัญหา ในทางกลับกัน การเรียนรู้ที่เน้นครูเป็นศูนย์กลางมักให้ความสำคัญกับการจดจำและการสอบ

บทบาทของผู้สอนในห้องเรียนที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

ผู้สอนมีบทบาทสำคัญในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยผู้สอนจะต้อง:

 • สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สนับสนุนและยอมรับความแตกต่าง
 • ออกแบบการมีส่วนร่วมและประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
 • เสนอการเรียนการสอนที่เหมาะกับนักเรียนแต่ละบุคคลเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของนักเรียน
 • ให้คำแนะนำข้อเสนอแนะและให้กำลังใจ
 • ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • ประเมินความก้าวหน้าและปรับกลยุทธ์การสอนให้สอดคล้องกัน

ข้อดีและข้อเสียของการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

ข้อดี

 • พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา
 • กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในตนเองและการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
 • สนับสนุนการเรียนรู้เฉพาะบุคคลเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่หลากหลาย
 • ส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร
 • เตรียมความพร้อมให้นักเรียนสำหรับตลาดงานที่กำลังพัฒนา

ข้อเสีย

 • ผู้สอนต้องวางแผนและใช้ทรัพยากรที่มากขึ้น
 • พื้นที่การเรียนการสอนมีเสียงดังและวุ่นวายมากขึ้น
 • นักเรียนบางคนอาจประสบปัญหากับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • การให้ความรู้ที่ไม่ทั่วถึงในกลุ่มนักเรียนในชั้นเรียนเดียวกัน
 • อาจต้องปรับเปลี่ยนวิธีการประเมิน

โรงเรียนนานาชาติ D-PREP ใช้การเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางในชั้นเรียนอย่างไร

ที่โรงเรียนนานาชาติ D-PREP ปรัชญาการศึกษาของเราคือความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เราเริ่มต้นด้วยการให้เครื่องมือและเทคนิคที่จำเป็นแก่ผู้สอน ซึ่งเราลงทุนอย่างมากในโปรแกรมพัฒนาผู้สอนเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้ผลลัพธ์การเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง โปรแกรมเหล่านี้ช่วยให้ผู้สอนเข้าใจหลักการของการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางและปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการและความสนใจที่หลากหลายของนักเรียน

เราไม่ได้จำกัดการเรียนการสอนให้อยู่ในห้องเรียนเท่านั้น แต่เราสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นที่ออกแบบเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการมีส่วนร่วม โดยเราเรียนพื้นที่เหล่านี้ว่า “center” ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับวัตถุประสงค์การเรียนรู้เฉพาะของแต่ชั้นเรียน ด้วยการบูรณาการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่หลากหลายเหล่านี้ เราจะเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียน

การเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางที่โรงเรียนนานาชาติ D-PREP ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนเท่านั้น เมื่อปีการศึกษาที่แล้ว นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของเราได้สร้างองค์กรพัฒนาเอกชนอย่างเป็นทางการของโรงเรียนนานาชาติ D-PREP ชื่อ Fresh Hope Foundation ซึ่งช่วยเหลือคนไร้บ้านในประเทศไทย องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากกิจกรรมอาสาสมัครของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นกับ Bangkok Community Help ที่ช่วยเหลือคนไร้บ้าน ประสบการณ์จริงนี้กระตุ้นให้นักเรียนออกแบบและดำเนินโครงการสำหรับ Fresh Hope Foundation เช่น การจัดกิจกรรม การออกแบบงานฝีมือ และโลโก้และอื่นๆ อีกมากมาย

นอกเหนือจากความคิดริเริ่มเหล่านี้แล้ว โรงเรียน D-PREP ยังยอมรับแนวคิดของชมรมที่ขับเคลื่อนโดยนักเรียน นักเรียนมีความเป็นอิสระในการสร้างชมรมของตนเองและคำนึงถึงความรับผิดชอบส่วนใหญ่โดยมีคำแนะนำจากผู้สอน การเรียนการสอนรูปแบบนี้ช่วยส่งเสริมความเป็นผู้นำและทักษะการจัดการ และยังช่วยให้นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้เรื่องที่สนใจด้วยตนเอง

ความมุ่งมั่นของโรงเรียนนานาชาติ D-PREP เพื่อเสนอการเรียนรู้ที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลางแทรกซึมอยู่ในทุกด้านของการศึกษา ทำให้นักเรียนมีความพร้อมในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องมีทักษะการปรับตัว การคิดเชิงวิพากษ์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

หลักสูตรของเราจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการเติบโตด้านบุคลิกภาพของลูกคุณได้อย่างไร?
นัดขอคำปรึกษาได้แล้ววันนี้
หมดกังวลเรื่องหลักสูตร! นัดรับคำปรึกษาฟรีกับผู้เชี่ยวชาญของเรา เพื่อคลายข้อสงสัยในทุกมิติ คุณจะได้ค้นพบว่า โปรแกรมของเราตอบโจทย์ความต้องการ และสไตล์การเรียนรู้ที่เฉพาะตัวของลูกคุณอย่างไร สำรองที่นั่งเพื่อทัวร์โรงเรียน หรือทดลองเรียน ฟรี!

Address :
D-PREP International School
38, 38/1-3, 39, Moo 6,
Bangna Trad Rd., Km. 8,
Bang Kaeo, Bang Phli District,
Samut Prakan, Thailand 10540

Email: admissions@dprep.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 095-879-4944
Website : www.dprep.ac.th
Facebook: D-PREP International School
Line: @d-prep
IG : @dprepschool

Related Blog

5 วิธีช่วยพัฒนาให้เด็กมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

ความเห็นอกเห็นใจเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญในการพัฒนาทางสังคมและอารมณ์ของเด็ก ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและความเป็นอยู่โดยรวม โดยทำให้พวกเขาฝึกความเข้าใจและแบ่งปันความรู้สึกของผู้อื่น

วิธีเลือก Career path ที่เหมาะสมให้กับลูก

พ่อแม่ทุกคนปรารถนาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูก และการชี้นำพวกเขาไปสู่เส้นทางอาชีพ หรือ career path ที่ถูกต้องถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอนาคตของพวกเขา เส้นทางอาชีพเป็นตัวกำหนดชีวิตของเด็ก และในฐานะผู้ปกครอง คุณมีบทบาทสำคัญในการปรับชีวิตให้สอดคล้องกับความหลงใหลและความสามารถของพวกเขา
lifelong learners children

แนะนำ 8 เคล็ดลับในการเลี้ยงลูกให้เป็น “Lifelong Learners”

เป็นเรื่องปกติที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องการให้ลูกเติบโตด้วยความกระตือรือร้น ต้องการที่จะเรียนรู้อย่างแท้จริง และการเลี้ยงลูกเพื่อให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะทำให้เขาพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต

Unlock Your Child's Potential: Explore Our Curriculum & Connect with Admissions!

Get one-on-one support & tailored advice: Chat directly with our admissions team who will answer your specific questions about the curriculum and guide you through the enrollment process smoothly.