เลือกภาษา

5/5

Open

House

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
วันที่ 5 มิถุนายน 2567

Open House
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
5 มิถุนายน 2567
วิธีพัฒนาทักษะ Critical thinking ของลูก

วิธีพัฒนาทักษะ Critical thinking ของลูก

critical thinking skills in kids

Critical thinking skills มีความจำเป็นต่อการเติบโตทางความคิดและความสำเร็จในอนาคตของเด็ก เนื่องจากทักษะเหล่านี้ช่วยให้เด็กสามารถวิเคราะห์ข้อมูล ตัดสินใจอย่างชาญฉลาด และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยวางรากฐานที่แข็งแรงต่อการเติบโต และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) อีกด้วย

Critical thinking คืออะไร?

ทักษะ Critical thinking นั้นครอบคลุมถึงความสามารถในการคิดเชิงตรรกะ ตั้งคำถามจากสมมติฐาน พิจารณาคำตอบในมุมมองที่หลากหลาย และประเมิณข้อมูลอย่างเป็นกลาง รวมถึงการกระตุ้นให้เด็กค้นพบแนวคิด วิเคราะห์หลักฐาน และสร้างข้อสรุปที่สมเหตุสมผล ซึ่งองค์ประกอบสำคัญของทักษะ Critical thinking คือ การใช้เหตุผล การวิเคราะห์ การประเมินผล การแก้ปัญหา และการตัดสินใจที่ดีขึ้น

กระบวนการคิดแบบ Critical thinking เป็นอย่างไร?

Critical thinking เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน และต้องอาศัยการทำซ้ำๆ บ่อยๆ โดยขั้นตอนต่อไปนี้เป็นการพัฒนาทักษะ Critical thinking ที่สำคัญของเด็ก

1.  ระบุปัญหา – ส่งเสริมให้เด็กระบุคำถามที่สำคัญของปัญหา

2. รวบรวมข้อมูล – สอนให้เด็กค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่างๆ

3. วิเคราะห์ข้อมูล – แนะนำให้เด็กตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อความถูกต้องและเชื่อถือได้

4. สร้างทางเลือก – ส่งเสริมให้เด็กคิดอย่างสร้างสรรค์และหาทางออกหรือมุมมองที่แตกต่างกัน

5. ประเมินทางเลือก – สนับสนุนให้เด็กประเมินข้อดีและข้อเสียของแต่ละทางเลือกและกำหนดทางออกที่เป็นไปได้มากที่สุด

6. ตัดสินใจ – ส่งเสริมให้เด็กตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์และการประเมินผล

7. ทบทวนกระบวนการ – ส่งเสริมให้เด็กทบทวนกระบวนการคิดและระบุประเด็นที่ควรปรับปรุง

ทำไมทักษะ Critical thinking ถึงมีความสำคัญกับเด็ก

การพัฒนาทักษะ Critical thinking ในเด็กมีข้อดีหลายอย่าง อย่างแรกคือการเพิ่มความสามารถในการแก้ไขปัญหา เมื่อเด็กรู้จักคิดเชิงวิพากษ์ เด็กจะมีความพร้อมในการรับมือกับความท้าทายที่ซับซ้อนและค้นหาวิธีแก้ปัญหาได้ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งสอนให้เด็กคิดนอกกรอบและค้นพบแนวคิดที่แปลกใหม่

ข้อดีอย่างที่สองของการพัฒนาทักษะ Critical thinking คือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เมื่อเด็กคิดอย่างชัดเจน เด็กจะสามารถเรียบเรียงความคิดออกมาได้อย่างชัดเจนและสอดคล้องกัน เนื่องจาก Critical thinking ช่วยให้เด็กสามารถตั้งคำถามและทดสอบสมมติฐานด้วยตัวเอง จึงทำให้เด็กมีแรงจูงใจในการแสวงหาความรู้อย่างอิสระมากยิ่งขึ้น

ข้อสุดท้าย ทักษะ Critical thinking ช่วยเพิ่มความมั่นใจและความเป็นตัวของตัวเอง เด็กจะรู้สึกอิสระและมีความมั่นใจในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ สิ่งเหล่านี้จะเตรียมความพร้อมนักเรียนให้ประสบความสำเร็จในอนาคต เนื่องจาก Critical thinking ป็นทักษะที่มีคุณค่าทั้งในด้านวิชาการ อาชีพ และชีวิตประจำวัน

ลักษณะของเด็กที่มี Critical thinking skill

เด็กที่มีทักษะ Critical thinking จะมีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างจากผู้เรียนที่เรียนปกติ หนึ่งในลักษณะสำคัญของ Critical thinker คือความอยากรู้อยากเห็น ผู้เรียนที่อยากรู้อยากเห็นมีความปรารถนาที่จะสำรวจและค้นพบข้อมูลใหม่ๆ พวกเขายังเปิดใจและเต็มใจที่จะพิจารณามุมมองและแนวคิดที่แตกต่างออกไป การเปิดใจช่วยให้เด็กแบ่งปัญหาที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนเพื่อให้สามารถจัดการได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยเพิ่มทักษะการวิเคราะห์ของพวกเขา

Critical thiner ยังมีความสงสัยในข้อมูลที่ได้รับทั้งใหม่และเก่า พวกเขาแสวงหาหลักฐานก่อนที่จะยอมรับและมักจะทำการตรวจสอบวิเคราะห์อย่างละเอียด ด้วยความสงสัยนี้ เด็กจะสะท้อนและประเมินกระบวนการคิดของพวกเขาออกมา เขาจะยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและเข้าใจว่าความผิดพลาดเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้และปรับปรุง

5 วิธีในการพัฒนาทักษะ Critical thinking ของเด็ก

1. ส่งเสริมการตั้งคำถาม – ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เด็กรู้สึกสบายใจที่จะตั้งคำถามและค้นพบแนวคิดใหม่ๆ

2. มีส่วนร่วมในการอภิปราย – ส่งเสริมให้มีการอภิปรายในหัวข้อต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมให้เด็กแสดงความคิดเห็นและรับฟังผู้อื่น

3. กิจกรรมการแก้ปัญหา – แนะนำให้เด็กมีส่วนร่วมกับกิจกรรม และเกมปริศนาที่เหมาะสมกับวัย ซึ่งต้องใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา

4. อ่านและวิเคราะห์ – ส่งเสริมการอ่านเนื้อหาที่หลากหลายและอภิปรายเนื้อหากับเด็กๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์ของพวกเขา

5. ประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง – ให้เด็กมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในชีวิตประจำวันและสถานการณ์การแก้ปัญหาในชีวิตจริง

โรงเรียนนานาชาติ D-PREP สอนทักษะ Critical thinking ให้กับนักเรียนอย่างไร

ที่โรงเรียนนานาชาติ D-PREP เราฝึกฝนเด็กให้กลายเป็น Critical thinker ที่พร้อมสำหรับความท้าทายในศตวรรษที่ 21 เราเชื่อว่าการส่งเสริมทักษะ Critical thinking เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้นักเรียนของเราเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นที่ยอมรับในสังคมสากล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ เราใช้กลยุทธ์การสอนด้วยนวัตกรรมต่างๆ ที่ท้าทายให้นักเรียนคิดนอกกรอบ

หนึ่งในแนวทางการสอนหลักของเราคือการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (inquiry-based learning) ซึ่งนักเรียนจะได้รับการสนับสนุนให้ตั้งคำถาม สำรวจประเด็นต่างๆ อย่างลึกซึ้ง และแสวงหาคำตอบผ่านการวิจัยและการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นทางปัญญาของเด็กและฝึกฝนทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เพื่อให้สอดคล้องกัน กระบวนการคิดเชิงออกแบบช่วยให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างสร้างสรรค์ เมื่อนักเรียนระดมความคิดและคิดหาแนวทางแก้ไข นักเรียนจะพัฒนาความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับปัญหาที่ซับซ้อนและทักษะในการหาแนวทางแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ

อีกแนวทางการสอนหนึ่งที่เราใช้ที่โรงเรียนนานาชาติ D-PREP คือการเรียนรู้ผ่านการเดินทาง ซึ่งนักเรียนจะใช้ทักษะ Critical thinking ในสถานการณ์จริง การเรียนรู้ผ่านการเดินทางเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย ตัวอย่างเช่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนนานาชาติ D-PREP ไปที่เกาะยาวสาม จังหวัดกระบี่เพื่อสร้างและปลูกเรือนเพาะชำปะการังที่ก้นมหาสมุทร อีกตัวอย่างหนึ่งคือการเรียนรู้เกี่ยวกับสงครามและสันติภาพ (War and Peace) ซึ่งนักเรียนได้สัมภาษณ์คนต่างๆ ที่เคยประสบกับสงครามและความขัดแย้ง เช่น นักโทษสงคราม ทหาร นักบิน นักกิจกรรม และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

วิธีการสอนเหล่านี้ช่วยให้นักเรียนเข้าใจความหลากหลายและเห็นคุณค่าของมุมมองที่แตกต่างกันในชีวิต ที่โรงเรียน D-PREP เรานำทางนักเรียนไปสู่โลกที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาด้วยความมั่นใจและความเฉลียวฉลาด เราทุ่มเทเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร เปิดกว้าง และท้าทาย โดยนักเรียนทุกคนสามารถเติบโตในฐานะนักคิดเชิงวิพากษ์ที่ปรับตัวได้ดี

หากท่านสนใจเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนสามารถติดต่อได้ที่

หลักสูตรของเราจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการเติบโตด้านบุคลิกภาพของลูกคุณได้อย่างไร?
นัดขอคำปรึกษาได้แล้ววันนี้
หมดกังวลเรื่องหลักสูตร! นัดรับคำปรึกษาฟรีกับผู้เชี่ยวชาญของเรา เพื่อคลายข้อสงสัยในทุกมิติ คุณจะได้ค้นพบว่า โปรแกรมของเราตอบโจทย์ความต้องการ และสไตล์การเรียนรู้ที่เฉพาะตัวของลูกคุณอย่างไร สำรองที่นั่งเพื่อทัวร์โรงเรียน หรือทดลองเรียน ฟรี!

Address :
D-PREP International School
38, 38/1-3, 39, Moo 6,
Bangna Trad Rd., Km. 8,
Bang Kaeo, Bang Phli District,
Samut Prakan, Thailand 10540

Email: admissions@dprep.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 095-879-4944
Website : www.dprep.ac.th
Facebook: D-PREP International School
Line: @d-prep
IG : @dprepschool

Related Blog

5 วิธีช่วยพัฒนาให้เด็กมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

ความเห็นอกเห็นใจเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญในการพัฒนาทางสังคมและอารมณ์ของเด็ก ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและความเป็นอยู่โดยรวม โดยทำให้พวกเขาฝึกความเข้าใจและแบ่งปันความรู้สึกของผู้อื่น

วิธีเลือก Career path ที่เหมาะสมให้กับลูก

พ่อแม่ทุกคนปรารถนาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูก และการชี้นำพวกเขาไปสู่เส้นทางอาชีพ หรือ career path ที่ถูกต้องถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอนาคตของพวกเขา เส้นทางอาชีพเป็นตัวกำหนดชีวิตของเด็ก และในฐานะผู้ปกครอง คุณมีบทบาทสำคัญในการปรับชีวิตให้สอดคล้องกับความหลงใหลและความสามารถของพวกเขา
lifelong learners children

แนะนำ 8 เคล็ดลับในการเลี้ยงลูกให้เป็น “Lifelong Learners”

เป็นเรื่องปกติที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องการให้ลูกเติบโตด้วยความกระตือรือร้น ต้องการที่จะเรียนรู้อย่างแท้จริง และการเลี้ยงลูกเพื่อให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะทำให้เขาพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต

Unlock Your Child's Potential: Explore Our Curriculum & Connect with Admissions!

Get one-on-one support & tailored advice: Chat directly with our admissions team who will answer your specific questions about the curriculum and guide you through the enrollment process smoothly.