เลือกภาษา

5/5

Open

House

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
วันที่ 5 มิถุนายน 2567

Open House
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
5 มิถุนายน 2567
โรงเรียนนานาชาติ D-PREP ปลูกฝัง Resilience skill ให้นักเรียนได้อย่างไร?

โรงเรียนนานาชาติ D-PREP ปลูกฝัง Resilience skill ให้นักเรียนได้อย่างไร?

resilience in student

Resilience skill หรือทักษะความยืดหยุ่น ล้มแล้วลุกให้ไว เป็นทักษะพื้นฐานที่มีความสำคัญมากต่อนักเรียนเพื่อการเรียนรู้และพร้อมรับมือกับความท้าทายด้านการศึกษาต่างๆ  โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจและเพิ่มความสามารถในการปรับตัว เปิดรับผลลัพธ์ที่แตกต่างและยอมรับความผิดหวังด้วยความหวังใหม่ อีกทั้งทักษะ Resilience จะช่วยให้เด็กๆ มีความสุขในการเรียนและจัดการอารมณ์ได้ดีขึ้น

ทักษะ Resilience คืออะไร?

Resilience คือความสามารถในการปรับตัวและอดทนต่ออุปสรรค ความยากลำบาก และบาดแผลที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ใช้ชีวิต โดยสามารถดึงตัวบุคคลให้กลับมาจากความพ่ายแพ้ จัดการกับความเครียด และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่หมุนเวียนเข้ามาในช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งบุคคลที่มีความยืดหยุ่นทางความคิดสูงจะมีความแข็งแกร่งทางอารมณ์มากขึ้น จัดการปัญหาได้ดี และมีทัศนคติเชิงบวกต่อสถานการณ์ต่างๆ เพราะพวกเขาจะมองว่าความท้าทายเป็นโอกาสในการเติบโตและเป็นพื้นที่เพิ่มขีดความสามารถของตัวเอง

เหตุผลที่ทักษะ Resilience มีความสำคัญต่อนักเรียน

ความยืดหยุ่นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเรียนเนื่องจากมีส่วนช่วยให้พวกเขาเอาชนะอุปสรรคในระหว่างเรียนรู้ได้ นักเรียนจะได้พัฒนากรอบความคิดเพื่อการเติบโต และประสบความสำเร็จทั้งด้านวิชาการและชีวิตส่วนตัว เมื่อความคิดมีความมั่นคงก็จะช่วยให้จัดการกับความเครียด ความผิดหวัง และรับมือกับความกดดันในชีวิตการเรียนได้

นักเรียนที่มีความยืดหยุ่นทางความคิดสูงและปรับตัวได้ดี ก็มีแนวโน้มที่จะมีความมั่นใจและนับถือตัวเองมากขึ้น ส่งผลต่อสุขภาพจิต สภาวะทางอารมณ์ รวมทั้งความสัมพันธ์กับเพื่อนๆ ในโรงเรียนก็แน่นแฟ้นมากขึ้น นอกจากนี้ ทักษะความยืดหยุ่นยังช่วยเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับความท้าทายในอนาคต เนื่องจากเป็นทักษะที่มีประโยชน์ต่อพวกเขาเมื่อต้องออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะ Resilience ของนักเรียน

แน่นอนว่าการสร้างทักษะ Resilience และความยืดหยุ่นในตัวนักเรียนนั้นประกอบไปด้วยหลายๆ ปัจจัย เราลองแบ่งหมวดหมู่และความสำคัญของแต่ละปัจจัยมาให้ติดตามกัน

ครอบครัว

ครอบครัวถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความยืดหยุ่นทางความคิดของลูกๆ หลานๆ เพราะผู้ปกครองคือผู้ดูแลหลัก พ่อแม่จึงมีฐานะเป็นแบบอย่างของลูกหลานอย่างเลี่ยงไม่ได้ เด็กๆ ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับพ่อแม่มีแนวโน้มที่จะเผชิญปัญหาได้ดีและมีความรู้สึกปลอดภัยที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคด้วยตัวเอง ในทำนองเดียวกัน เด็กที่เติบโตในครอบครัวที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ไม่สูง ก็อาจจะจัดการอารมณ์ของตัวเองเมื่อพบเจอปัญหาได้ไม่ดีนัก

สังคมแวดล้อม

สังคมแวดล้อมของเด็กๆ ก็มีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีการคิดของพวกเขา เด็กที่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกครอบครัวอย่างสม่ำเสมอท่ามกลางสังคมที่ปลอดภัย จะมีความมั่นใจในการเข้าสังคมมากกว่า หรือเด็กที่เข้าร่วมชมรมทางศาสนาก็จะถูกหล่อหลอมให้มีความเชื่อและแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลต่อความคิดเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่

ลักษณะเฉพาะบุคคล

ปัจจัยสุดท้ายคือลักษณะของบุคคล ทั้งความสามารถภายในและภายนอกที่เด็กๆ มี อาทิ ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ความเป็นเหตุเป็นผล อารมณ์ขัน ทักษะทางอารมณ์ที่ปรับตัวได้ และความรู้สึกมั่นใจในตนเอง เป็นต้น เด็กแต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตั้งแต่เกิด แต่สามารถเรียนรู้และปรับเปลี่ยนได้เมื่อมีการบ่มเพาะด้วยข้อมูลใหม่ๆ  เพราะฉะนั้น แม้จะเป็นเด็กที่เติบโตมาด้วยกันก็อาจจะมีความคิดนที่ต่างกันออกไป

5 วิธีสร้าง Resilience ให้กับนักเรียน

โรงเรียนนานาชาติ D-PREP เห็นความสำคัญของทักษะ Resilience ในระบบการศึกษา เราจึงส่งเสริมทักษะนี้อย่างมุ่งมั่นผ่าน 5 กลยุทธ์หลัก เพื่อเตรียมเด็กๆ ให้พร้อมกับการเข้าสู่สังคมโลกกว้าง

1. การเรียนรู้จากประสบการณ์

โรงเรียนนานาชาติ D-PREP เข้าใจดีว่าการก้าวออกจาก comfort zone เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเติบโต ซึ่งต้องผ่านทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์ การสัมผัสสภาพแวดล้อมใหม่ เปิดได้รับทักษะที่มีค่า และปรับตัวเข้ากับสิ่งเหล่านั้นได้ นักเรียนของเราจะได้ออกไปลงพื้นที่ด้วยตัวเอง เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์นอกห้องเรียนอันมีค่า 

สำหรับนักเรียนมัธยมต้นถึงมัธยมปลายจะได้ออกไปทำงานภาคสนามและพักค้างคืนเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตให้รอบด้าน เรารับประกันว่าจะมอบโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงและพิสูจน์ความท้าทายด้วยตัวเอง

2. ส่งเสริมกิจกรรมนอก Comfort Zone

โรงเรียนนานาชาติ D-PREP สนับสนุนให้นักเรียนลองเลือกกิจกรรมที่หลุดพ้นจาก Comfort Zone ของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้แข่งขันในรายการระดับนานาชาติและโปรแกรมต่างๆ เช่น XCL’s Got Talent และ XCL Exchange Program นอกจากนี้ เรายังมีกิจกรรมหลังเลิกเรียน หรือ After school program ที่ให้เลือกหลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเข้าสังคมและทำให้นักเรียนจัดการความรู้สึกได้ดีขึ้น

3. สภาพแวดล้อมที่อบอุ่นในโรงเรียน

สภาพแวดล้อมที่อบอุ่นในโรงเรียนช่วยหล่อเลี้ยงให้นักเรียนมีความยืดหยุ่นทางความคิดได้เช่นกัน นักเรียนจะได้รับการปลูกฝังให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีน้ำใจ มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น นอกจากนี้ โรงเรียนนานาชาติ D-PREP ยังมีนักจิตวิทยาคอยดูแลนักเรียนที่มีความต้องการปรึกษาหรือความช่วยเหลือเป็นพิเศษ มั่นใจได้ว่าจะไม่มีเด็กคนไหนถูกทอดทิ้งในโรงเรียนของเรา

4. การเดินทางเพื่อเรียนรู้

ทุกๆ ปี โรงเรียนนานาชาติ D-PREP จะจัดการสำรวจการเรียนรู้หลายครั้งเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายและตรงกับความสนใจ อาทิ การทำงานกับองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรที่ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ อย่างเมื่อปีก่อน นักเรียนมัธยมต้นของเราได้อาสาเข้าร่วม Bangkok Help Community ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่รับบริจาคอาหารและสิ่งของอื่นๆ แล้วแจกจ่ายให้กับคนไร้บ้าน นักเรียนกลุ่มนี้ได้รับแรงบันดาลใจดีๆ ในการก่อตั้งองค์กรพัฒนาเอกชนของตนเองที่ชื่อว่า Fresh Hope Foundation คอยมอบโอกาสให้กลุ่มคนไร้บ้านและสร้างความหวังให้พวกเขาอีกครั้ง

5. กิจกรรมเพื่อค้นหาตัวเอง

เราให้ความสำคัญกับการค้นพบตนเองในการสร้างความยืดหยุ่นของนักเรียน ที่โรงเรียนนานาชาติ D-PREP เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สำรวจความสนใจ ความชอบ และพรสวรรค์ของตนเอง โดยหนึ่งในกิจกรรมล่าสุดของเรามีชื่อว่า “Passion Project” ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เริ่มต้นการเดินทางเพื่อค้นพบตัวเองผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน

ความสำเร็จของโปรเจกต์นี้คือรายการซีรีส์ทอล์คที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและทำให้หลายๆ คนนึกถึง TED Talks ขึ้นมา นักเรียนจะได้ตามหาความฝันและเส้นทางที่ใช่ ไปพร้อมๆ กันการบ่มเพาะทักษะความยืดหยุ่นทางความคิดให้เติบโตขึ้น

หลักสูตรของเราจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการเติบโตด้านบุคลิกภาพของลูกคุณได้อย่างไร?
นัดขอคำปรึกษาได้แล้ววันนี้
หมดกังวลเรื่องหลักสูตร! นัดรับคำปรึกษาฟรีกับผู้เชี่ยวชาญของเรา เพื่อคลายข้อสงสัยในทุกมิติ คุณจะได้ค้นพบว่า โปรแกรมของเราตอบโจทย์ความต้องการ และสไตล์การเรียนรู้ที่เฉพาะตัวของลูกคุณอย่างไร สำรองที่นั่งเพื่อทัวร์โรงเรียน หรือทดลองเรียน ฟรี!

Address :
D-PREP International School
38, 38/1-3, 39, Moo 6,
Bangna Trad Rd., Km. 8,
Bang Kaeo, Bang Phli District,
Samut Prakan, Thailand 10540

Email: admissions@dprep.ac.th
เบอร์ติดต่อ: 095-879-4944
Website : www.dprep.ac.th
Facebook: D-PREP International School
Line: @d-prep
IG : @dprepschool

Related Blog

5 วิธีช่วยพัฒนาให้เด็กมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

ความเห็นอกเห็นใจเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญในการพัฒนาทางสังคมและอารมณ์ของเด็ก ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและความเป็นอยู่โดยรวม โดยทำให้พวกเขาฝึกความเข้าใจและแบ่งปันความรู้สึกของผู้อื่น

วิธีเลือก Career path ที่เหมาะสมให้กับลูก

พ่อแม่ทุกคนปรารถนาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูก และการชี้นำพวกเขาไปสู่เส้นทางอาชีพ หรือ career path ที่ถูกต้องถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอนาคตของพวกเขา เส้นทางอาชีพเป็นตัวกำหนดชีวิตของเด็ก และในฐานะผู้ปกครอง คุณมีบทบาทสำคัญในการปรับชีวิตให้สอดคล้องกับความหลงใหลและความสามารถของพวกเขา
lifelong learners children

แนะนำ 8 เคล็ดลับในการเลี้ยงลูกให้เป็น “Lifelong Learners”

เป็นเรื่องปกติที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องการให้ลูกเติบโตด้วยความกระตือรือร้น ต้องการที่จะเรียนรู้อย่างแท้จริง และการเลี้ยงลูกเพื่อให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะทำให้เขาพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต

Unlock Your Child's Potential: Explore Our Curriculum & Connect with Admissions!

Get one-on-one support & tailored advice: Chat directly with our admissions team who will answer your specific questions about the curriculum and guide you through the enrollment process smoothly.