เลือกภาษา

5/5

Open

House

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
24 เมษายน 2567

Open House
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว 20 มีนาคม 2567
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ผู้บริหารของเรา
เราเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ โดยเฉพาะศักยภาพของเด็กๆ โรงเรียนนานาชาติดิษยะศรินฯก่อตั้งโดยคณะอาจารย์ที่เปี่ยม ไปด้วยความกระตือรือร้น อีกทั้งยังมุ่งมั่น ที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้ค้นพบศักยภาพที่แท้จริง ของตัวเอง ด้วยหลักสูตรการศึกษาที่เหมาะสม และการสนับสนุนจากคุณครู เด็กทุกคนย่อมโดดเด่น เราเชื่อว่าความสำเร็จและความสุขสามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้ จากสภาพแวดล้อมในทุกด้านที่ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กแบบองค์รวม
ทีมผู้บริหาร
วิสัยทัศน์ของทีมผู้บริการคือการร่วมกันพัฒนาโรงเรียนในทุก ด้านและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในทุกวันพร้อมทำงานร่วม กับชุมชนเพื่อส่งเสริมวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของ D-PREP
Ms. Lady Patcharak Didyasarin Tavedikul
School Director
Ms. Maricar Dorego
Deputy Principal and Head of Primary
Dr. David Fitzgerald
Head of Secondary
Ms. Malia Rowe
Head of Early Years

Unlock Your Child's Potential: Explore Our Curriculum & Connect with Admissions!

Get one-on-one support & tailored advice: Chat directly with our admissions team who will answer your specific questions about the curriculum and guide you through the enrollment process smoothly.