เลือกภาษา

5/5

Open

House

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
วันที่ 5 มิถุนายน 2567

Open House
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
5 มิถุนายน 2567
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ผู้บริหารของเรา
ทีมผู้บริหารของ D-PREP ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความเป็นผู้นำในด้านการศึกษาระดับนานาชาติและมีความเชื่อมั่นในแนวทางการศึกษาแบบองค์รวม ภารกิจของพวกเราคือการสร้างหลักสูตรที่มีความสมดุลในทุกด้าน เพื่อสนับสนุนนักเรียนทุกคนให้ประสบความสำเร็จ ทั้งด้านวิชาการ การพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ พร้อมการพัฒนาบุคลิกภาพ และปลูกฝังความเป็นผู้นำ โดยคำนึงถึงคุณค่าทางศีลธรรม โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา คือการทำให้นักเรียนทุกคนได้ตระหนักถึงพลังและความสามารถที่เหลือเชื่อในตนเอง พร้อมค้นพบเส้นทางและเป้าหมายในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
ทีมผู้บริหาร
วิสัยทัศน์หลักของทีมผู้บริการโรงเรียนนานาชาติ D-PREP คือ การร่วมกันพัฒนาโรงเรียนในทุกแง่มุม ผ่านการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในทุกวัน พร้อมร่วมมือกับชุมชนรอบข้าง เพื่อส่งเสริมวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักของ D-PREP ต่อไป
Ms. Lady Patcharak Didyasarin Tavedikul
School Director
Ms. Maricar Dorego
Deputy Principal and Head of Primary
Dr. David Fitzgerald
Head of Secondary School
Ms. Malia Rowe
Head of Early Years

Unlock Your Child's Potential: Explore Our Curriculum & Connect with Admissions!

Get one-on-one support & tailored advice: Chat directly with our admissions team who will answer your specific questions about the curriculum and guide you through the enrollment process smoothly.