เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารสำคัญประกอบการสมัครเข้าศึกษาที่ D-PREP

 1. ใบสมัครที่กรอกและลงนามเรียบร้อยแล้ว
 2. สมัครผ่านทางออนไลน์
 3. สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 4. สำเนาหนังสือเดินทางหรือสูติบัตรของผู้สมัครเข้าศึกษา
 5. สำเนาวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส ED.-นักเรียน/ นักศึกษาต่างชาติ
 6. สำเนาคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
 7. สำเนาผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม รวมรายงานพัฒนาการและผลการเรียนรายวิชา
 8. สำเนาแผนที่เพื่อแจ้งจุดรับ-ส่งนักเรียน กรณีใช้บริการรถนักเรียนของ ABS
 9. ภาพถ่ายผู้สมัครเข้าศึกษาคนละ 4 ภาพ (ขนาด 2X2 นิ้ว)
 10. ภาพถ่ายผู้ปกครองคนละ 4 ภาพ (ขนาด 2X2 นิ้ว)
 11. ภาพถ่ายผู้มีสิทธิ์รับนักเรียนจากโรงเรียนทุกคน คนละ 4 ภาพ (ขนาด 2×2 นิ้ว)
 12. แบบฟอร์มรายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพ