สำหรับนักเรียนสมัครใหม่

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายแรกเข้าซึ่งจะต้องชำระก่อนเริ่มการเรียนในภาคเรียนแรก

ค่าลงทะเบียน *200,000 บาท ไม่สามารถขอคืน หรือ ไม่สามารถถ่ายโอนได้
ค่ามัดจำ 50,000 บาท สามารถขอคืนได้
ค่ามัดจำแรกเข้า10,000 บาท ไม่สามารถขอคืน หรือ ไม่สามารถใช้ลดหย่อนได้
กองทุนการพัฒนา **200,000 บาท ชำระครั้งเดียว สามารถขอคืนได้
20,000 บาท ชำระรายปี  ไม่สามารถขอคืนได้

*ค่าลงทะเบียนและค่าเล่าเรียนทั้งหมดไม่สามารถขอคืนและไม่สามารถถ่ายโอนได้

นโยบายเกี่ยวกับค่ามัดจำของโรงเรียน

ค่ามัดจำที่สามารถขอคืนได้จะคืนให้เมื่อนักเรียนออกจากโรงเรียน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • กรณีลาออกจากโรงเรียน ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 90 วัน
  • นักเรียนส่งคืนหนังสือเรียน หนังสือของห้องสมุดหรืออุปกรณ์ที่ยืมจากโรงเรียนในสภาพสมบูรณ์
  • นักเรียนที่จะออกจากโรงเรียนไม่ก่อความเสียหายต่อสิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพย์สินของโรงเรียน
  • วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดสามารถชำระผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสั่งจ่ายเช็คได้

นโยบายเกี่ยวกับค่ามัดจำแรกเข้า

กำหนดให้ชำระค่ามัดจำแรกเข้า 10,000 บาทก่อนวันนัดสัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียน

  • ค่ามัดจำแรกเข้าจะถูกหักออกจากยอดรวมค่าธรรมเนียมทางการศึกษาทั้งหมด ในกรณีที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ค่ามัดจำส่วนนี้จะคืนให้ทางครอบครัวในลำดับถัดไป
  • ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่ามัดจำแรกเข้า กรณีที่ผ่านการสัมภาษณ์แต่ไม่ประสงค์ในการลงทะเบียนของศึกษา

นโยบายกองทุนการพัฒนา

**ตัวเลือกการชำระเงินเข้ากองทุนพัฒนา

  • แบบที่ 1: ชำระครั้งเดียว 200,000 บาท สามารถขอคืนได้เมื่อลาออกหรือจบการศึกษา
  • แบบที่ 2: ชำระรายปี 20,000 บาทต่อปี ไม่สามารถขอคืนได้

นโยบายการคืนเงินกองทุนการพัฒนา

  • เงินที่ชำระเข้ากองทุนพัฒนาแบบชำระครั้งเดียว จำนวนเงิน 200,000 บาท จะสามารถขอคืนได้ก็ต่อเมื่อนักเรียนได้ศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติ D-PREP เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 ภาคเรียน
  • เงินที่ชำระเข้ากองทุนพัฒนาแบบชำระรายปี จำนวนเงิน 20,000 บาทต่อปีไม่สามารถขอคืนได้ทุกกรณี

เข้าร่วม Open House

ค้นพบว่าทำไม D-PREP คือโรงเรียนสำหรับลูกคุณ! เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา

วันที่ 27 กันยายน 2566

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการชำระเงินและวิธีการชำระเงิน ได้ที่ โทร. 09-5879-4944 หรือที่หน้าเว็บไซต์ “นโยบายและขั้นตอนการชำระเงิน”