บริการส่งเสริมการเรียนรู้

ทีมสนับสนุนนักเรียน Student Support Team (SST) คือทีมแก้ปัญหาซึ่งสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนที่โรงเรียน โดยใช้วิธีการที่แตกต่างกันเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของนักเรียนจะร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและวางแผนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ

วัตถุประสงค์ของเรา

ทีมสนับสนุนนักเรียนอาจประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนักเรียน และประเด็นปัญหาที่นักเรียนกำลังประสบอยู่ ซึ่งจะช่วยวางแผนช่วยเหลือนักเรียนให้สำเร็จ  เช่น ครูประจำชั้น ครูหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษเสริม ครูผู้ช่วยการเรียนรู้ เจ้าหน้าที่และผู้ดูแล

แผนกส่งเสริมการเรียนรู้ เราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีเอกลักษณ์และมีความสามารถที่จะเรียนรู้ เมื่อได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสม เป้าหมายของแผนก คือ ช่วยเหลือทั้งนักเรียนและคณะอาจารย์ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงเกรด 12 เพื่อทำให้การเรียนการสอนดียิ่งขึ้น

  • เพื่อสนับสนุนนักเรียนอย่างรวดเร็วที่สุด ทั้งนักเรียนที่อาจต้องการความช่วยเหลือทางการเรียนรู้ หรือนักเรียนที่เรียนรู้เร็วกว่าเกณฑ์
  • เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด (คณะอาจารย์ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ดูแลหรือเจ้าหน้าที่ต่างๆ ของโรงเรียน) ทราบถึงความต้องการทางการเรียนรู้ของนักเรียน 
  • เพื่อเก็บสถิติข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึง เป้าหมายการเรียนรู้ของนักเรียน การรับมือและผลลัพธ์
  • เพื่อให้นักเรียนเข้าใจตนเองมากขึ้น ช่วยให้นักเรียนรู้จักจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง
  • เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักษาสิทธิ์ของตนเอง โดยเฉพาะเด็กโต โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมายทางการศึกษา และกิจกรรมสนับสนุนการเรียนของตนเอง
  • เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนสมาชิกของโรงเรียนทุกคน ให้สามารถตอบสนองความต้องการทางการเรียนรู้ของนักเรียนได้
  • เพื่อประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ