บริการสนับสนุนนักเรียน

ผู้ปกครองสามารถมั่นใจได้ว่านักเรียนทุกคนจะสามารถเข้าถึงหลักสูตรอย่างเต็มที่และจะได้รับการสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาได้ตามมาตรฐาน

นักเรียนจะได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากครูประจำวิชาหรือการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

เมื่อนักเรียนจำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนทางการศึกษา การสนับสนุนเชิงอารมณ์ หรือการสนับสนุนเชิงพฤติกรรม โรงเรียนจะทำงานร่วมกันกับครอบครัวเพื่อเตรียมการสนับสนุนที่เหมาะสม มีการติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอประสบความสำเร็จตามแผนที่จัดเตรียมไว้ และเพื่อปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมตามความจำเป็น