ชีวิตนักเรียนที่ D-PREP

โรงเรียนนานาชาติ D-PREP ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมที่ส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำและการทำงานร่วมกันเป็นทีมของนักเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ ของชมรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นชมรมกีฬา เช่น ฟุตบอล ว่ายน้ำ บาสเกตบอล ลีลาศหรือยิมนาสติก เป็นต้น ชมรมโต้วาที และชมรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงออกแบบทางดิจิทัลที่มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ นอกจากนี้ทางโรงเรียนนานาชาติ D-PREP ได้จัดเตรียมกิจกรรมที่หลากหลายและครอบคลุมตั้งแต่การสอนทำอาหาร การสอนศิลปะการต่อสู้แบบไทย การสำรวจเชิงสร้างสรรค์จนไปถึงการสอนเขียนบล็อกให้สำหรับนักเรียนทุกคนได้เลือกตามความสนใจ

ชีวิตในรั้ว D-PREP

นักเรียนทุกคนจะมีส่วนร่วมในการวางแผนและลงมือพัฒนาสังคมที่หลากหลายด้านต่างๆที่เชื่อมโยงกับความสนใจของนักเรียนแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาการรีไซเคิลภายในโรงเรียนตลอดจนไปถึงในชุมชนที่มีขนาดใหญ่ หรือการร่วมกันคิดค้นแนวทางของนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะสร้างโลกของพวกเราทุกคนให้ยั่งยืนมากขึ้น

ท้ายที่สุด ที่โรงเรียนนานาชาติ D-PREP ได้ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของนักเรียนทุกระดับชั้นผ่านระบบการแบ่งทีมเป็นบ้านต่างๆ คือ บ้านมังกร บ้านยูนิคอร์น บ้านฟีนิกซ์และบ้านกริฟฟิน ซึ่งก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในสถาบันและนักเรียนทุกคน โดยในแต่ละทีมจะทำงานร่วมกันเพื่อเก็บสะสมคะแนนของบ้าน ก่อให้เกิดความสามัคคีและสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีในโรงเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น