ทักษะชีวิต 4 ด้าน

หลักสูตรเสริมทักษะชีวิตของ D-PREP เป็นหลักสูตรเฉพาะที่ออกแบบโดยรวมองค์ประกอบ 4 ด้านเข้าด้วยกัน ได้แก่ การทำความเข้าใจตนเอง ความเข้าใจสังคม การดำเนินชีวิต และการเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม พร้อมเสริมด้วยวิสัยทัศน์ของ D-PREP Dream, Discover, and Deliver ค่านิยม “ผู้ร่วมรังสรรค์” และสัจธรรมชีวิตต่างๆ

โครงสร้างแนวคิดทักษะชีวิต D-PREP

นักเรียนจะได้ฝึกการเจริญสติ  การตระหนักรู้ตนเอง  การรู้เท่าทันอารมณ์ ผ่านการทดลองทางสังคมและกิจกรรมการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง สิ่งเหล่านี้ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตามค่านิยมหลักของ D-PREP ได้แก่ กล้าหาญ เปิดรับ มีเมตตา ไม่ย่อท้อ มีจริยธรรม มีความยืดหยุ่น รู้คุณ มองในแง่ดี อ่อนน้อม มีสติ

นอกจากนี้ นักเรียนยังได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์เบื้องหลังกระบวนการทำงานของระบบประสาทและสมอง ได้สังเกตและอภิปรายเกี่ยวกับกลไกการทำงานของสมอง ที่มีผลต่อการควบคุมร่างกายของตนเอง

หลักสูตรทักษะชีวิตยังรวมถึงการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์เพื่อวางแผนชีวิตทั้งในและนอกโรงเรียน เช่นเดียวกับทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตซึ่งจำเป็นต่อทุกสาขาอาชีพ เช่นทักษะการนำเสนอ และทักษะการพูดในที่ชุมชน

เป้าหมายของหลักสูตรทักษะชีวิตคือการช่วยให้นักเรียนรับรู้ถึงพลังที่จะสามารถสร้างความสำเร็จในการใช้ชีวิตของตนเอง

นักเรียนจะได้เรียนรู้ว่าความสุขและความสำเร็จที่เกิดจากการสร้างสรรค์ร่วมกันนั้น มีคุณค่าและความหมายมากกว่าความสำเร็จของคน ๆ เดียว