การเรียนรู้ Life Skills “ทักษะชีวิต” สำคัญ และจำเป็นสำหรับลูกของเรา

life-skills-framework

หัวใจสำคัญของการเรียนรู้ใน DPREP อย่างทักษะ Life Skills “ทักษะชีวิต” หรือ “ทักษะการใช้ชีวิต” คือสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้และสร้างได้ด้วยตนเอง ทั้งการเรียนรู้ที่จะเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความยืดหยุ่นในชีวิต และปรับตัวเข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลง เพื่อสามารถเผชิญปัญหาต่างๆ ที่อยู่รอบตัว และเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับเด็กเล็ก เช่น นักเรียนเกรด 1 จะได้เรียนเกี่ยวกับการทำงานของสมอง และการจัดการอารมณ์ผ่านการฝึกสมาธิ ทำให้เด็กได้พัฒนาทักษะด้านต่างๆ เช่น ความเข้าใจในตนเองและสังคม ทักษะด้านการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญของการใช้ชีวิต 

การเรียนรู้ผ่านโมเดลทักษะ Life Skills นี้จะช่วยให้เด็กพัฒนาทั้งทางด้านวิชาการ และพัฒนาตัวเองในด้านอื่นๆ ด้วย

ทักษะชีวิต หรือ Life Skills มีกี่องค์ประกอบ อะไรบ้าง

 1. Self Understanding (การเข้าใจตนเอง)
 2. Social Understanding (การเข้าใจสังคม)
 3. Livelihood (การดำรงชีวิต)
 4. Active Citizenship (การเป็นพลเมืองที่พร้อมทำหน้าที่)

นอกจากองค์ประกอบหลักของทักษะชีวิตหรือ Life Skills มีทั้ง 4 ข้อ ซึ่งที่ DPREP ยังให้ความสำคัญกับเสาทั้ง 3 ด้าน ซึ่งคอยเชื่อมโยงและส่งเสริมองค์ประกอบทั้ง 4 ให้ขับเคลื่อนไปด้วยกัน

สาทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย

เสาที่ 1 : Life Truths (สัจธรรมของชีวิต)
เสาที่ 2 : Dream-Discover-Deliver (ความฝัน-การค้นพบ-การทำฝันให้สำเร็จ)
เสาที่ 3 : D-PREP CO-CREATORS Values เป็นสิ่งที่มุ่งหวังที่จะถูกปลูกฝังให้กับสมาชิกทุกคนใน D-PREP ตั้งแต่นักเรียน ผู้ปกครอง และพนักงานของเราทุกคน เพื่อทำให้เป้าหมายที่สร้างร่วมกันเกิดขึ้นจริง

life skills framework

Self Understanding (การเข้าใจตนเอง) 

การเข้าใจตนเอง หมายถึง “การรับรู้ตนเอง” ซึ่งเป็นใจกลางของกรอบทักษะชีวิต ประกอบไปด้วย การเสริมสร้างการรักตัวเอง การเห็นคุณค่า และการเคารพในตัวเอง 

การส่งเสริมทักษะด้านนี้ในเด็กเล็กนั้น D-PREP จะเริ่มจากการฝึกสมาธิ และฝึกทักษะการกำหนดลมหายใจ เพราะเราเชื่อว่าการมีสติและสมาธิที่ดีนั้น ช่วยส่งผลให้เด็กมีทักษะที่ดีทางด้านอารมณ์และสังคม

ทักษะชีวิต การเข้าใจตัวเอง

ในเด็กอายุตั้งแต่ 2 ขวบเราใช้วิธีการที่เรียกว่า “mood meter” (การวัดระดับของอารมณ์ความรู้สึก) มาช่วยเสริมสร้างทักษะการรับรู้ตนเอง โดยคุณครูจะสร้างกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้พูดคุยกันถึงอารมณ์และความรู้สึกในขณะนั้น เช่น ตอนนี้รู้สึกอย่างไร ? วันนี้อารมณ์ดีมั้ย ? เป็นต้น ควบคู่ไปกับการเรียนรู้กลไกการทำงานของสมอง ส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต เรียนรู้ และพูดคุยกันถึงการทำงานของสมอง ว่ามีผลต่อการควบคุมการแสดงอารมณ์อย่างไร

นอกจากนี้ เด็ก ๆ ยังได้เรียนรู้ทักษะหลากด้านจากการนั่งสมาธิ เช่น การรู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ของตัวเอง การสงบสติอารมณ์ และการจดจ่อมีสมาธิกับสิ่งที่ต้องทำในขณะนั้น ซึ่งเป็นทักษะสำคัญของการประสบความสำเร็จทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิต

Social Understanding (การเข้าใจสังคม) 

นอกจากการเข้าใจตนเองแล้ว การเรียนรู้ที่จะเข้าใจสังคมถือว่ามีความสำคัญไม่แพ้กัน โดยเราปลูกฝังและอบรมทักษะการเข้าใจสังคมให้กับเด็กผ่านแนวคิดต่างๆ  เช่น ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ความกล้าหาญ ความซื่อสัตย์ และความอดทน

ทักษะการใช้ชีวิต การเข้าใจสังคม

ตัวอย่างเช่น “Blind Project” โดยเด็ก ๆ จะถูกปิดตาและเดินไปรอบๆ โรงเรียน เพื่อความเข้าใจถึงความยากลำบากของคนตาบอด โครงการนี้ช่วยเสริมสร้างการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น และการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เป็นต้น

นอกจากนี้ เรายังมีการจัดกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อที่เป็นกระแส และถูกพูดถึงในสังคม เป็นข่าวใหญ่ในประเทศไทยในปี 2019 เพื่อให้นักเรียนได้ไตร่ตรองถึงสาเหตุที่บางคนไม่สามารถระงับอารมณ์ตัวเองได้ เป็นสาเหตุทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บและเสียชีวิต การเข้าใจสังคมในเชิงลึก จะทำให้เด็กเข้าใจปัญหาสังคมที่กระทบต่อคนส่วนใหญ่ ช่วยให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น เพื่อเกิดการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านี้ได้อีก

Livelihood (การดำรงชีวิต)

โดยสอนให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้สัจธรรมของชีวิต นั่นคือ

 1. การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดา (Change is normal)
 2. ความคิดของเรา ส่งผลต่อสิ่งที่เราเป็น (Our thoughts create our reality)
 3. รักตัวเองให้เป็น ทำให้เรารักคนอื่นเป็น (Loving ourselves is the foundation to loving anyone else)

เราเชื่อว่าหากเด็ก ๆ ได้รับการอบรมสั่งสอนให้เข้าใจสัจธรรมของชีวิตเหล่านี้ได้ ตั้งแต่พวกเขายังเรียนอยู่ จะช่วยส่งเสริมให้เด็กประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิต ทั้งในและนอกโรงเรียนได้อย่างไม่ยากนัก 

โดยทักษะการดำรงชีวิตจะช่วยส่งเสริมความมั่นคงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์​ นั่นรวมไปถึงสุขภาพการเงินที่ดีในอนาคตด้วยเช่นกัน 

การทำความเข้าใจโครงสร้างทางสังคมและธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาทักษะทางด้านต่างๆ เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น การนำเสนอผลงาน และการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการใช้ชีวิต 

ส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงพร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงความชื่นชอบในสิ่ง ๆ หนึ่ง ระหว่างการเรียนรู้ ไปเป็นการใช้ชีวิตที่น่าสนุก ตื่นเต้น และประสบความสำเร็จ ช่วยให้นักเรียนของเราสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง ทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน

Active Citizenship (การเป็นพลเมืองที่พร้อมทำหน้าที่)

การเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้น และพร้อมปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยจะส่งผลต่อความคิด พฤติกรรม และการกระทำ ซึ่งเป็นรากฐานของคุณค่าในชีวิตที่สำคัญ 

ทาง D-PREP ของเราจึงได้เน้นย้ำถึงคุณค่าสิ่งเหล่านี้ ได้แก่

 1. ความกล้าหาญ
 2. การเปิดใจรับสิ่งต่าง ๆ
 3. ความเห็นอกเห็นใจ
 4. ความยืดหยุ่น
 5. การปรับตัว
 6. การรู้สึกขอบคุณ
 7. ความเคารพ
 8. การรับรู้ตนเอง

เมื่อเด็ก ๆ ถูกเติมเต็มด้วยความรัก และมีความเข้มแข็งพร้อมเผชิญโลกกว้างแล้ว พวกเขาจะอยากปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยการเป็นพลเมืองที่ดี ช่วยสรรค์สร้าง และเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น ทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม

เป้าหมายสูงสุดของการเรียนรู้และเสริมสร้าง Life skills “ทักษะการใช้ชีวิต” ของเด็กนักเรียน คือ ช่วยให้เขาได้รู้ถึงศักยภาพและพลังในตัวเอง และค้นพบว่าพวกเขาสามารถสร้างชีวิตที่ดี ในแบบที่อยากได้ด้วยตนเอง และสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้เป็นอย่างดี

What is the Life Skills Framework?

At the core of all learning is our life skills framework. This is where students also learn to develop the D-PREP school values to support their character development. This promotes compassionate, resilient, and adaptable learners for today’s changing world. As young as Grade 1, students learn about how the brain works and how to manage their emotions through practicing mindfulness. This allows our students to develop both self and social understanding and management skills, one of the most important skills in life.  The student’s development through our life skills framework supports their academic and personal development.

The D-PREP vision elements of Dream, Discover and Deliver, our CO-CREATORS values, and life truths support each domain.

Self Understanding

The central domain of Self-awareness and understanding sees developing healthy self-perspectives such as cultivating self-love, self-worth, and self-respect. In promoting self-awareness for younger children, we start with mindful movement and breathing exercises. Mindfulness is a guide and practice to support strong social and emotional development. 

From age two we use the mood meter to cultivate emotional awareness in all our students. Teachers also lead morning discussions to check in on how students are feeling on a daily basis. 

Students are also taught about the science behind the brain’s neurological processes and engage in observations and discussions regarding the connection of the brain’s physiological make-up and how it affects our ability to regulate ourselves.

Students are taught various meditation techniques of becoming aware of their thoughts and emotions. Learning how to calm your body and mind and learning to regulate your attention is one of the most critical skills in successful learning and living. Students are also taught techniques to manage challenging feelings and emotions.

Social Understanding

In the second domain of social awareness and social understanding, we implement a variety of social experiments on a variety of concepts such as compassion, courage, honesty, and patience. One example is the blind project, where students are blindfolded to experience the courage to walk around the school blindfolded. This develops empathy and compassion for others who may not be physically able as them. 

We also use group discussions on critical social situations. One example is the mass shooting in Thailand in 2019. Students reflect on why some people are not able to regulate their emotions and end up hurting so many other people. This deeper understanding of society allows students to understand important social problems that affect so many people, thus, helping to prevent future social problems of the same kind to keep happening.

Livelihood

The Livelihood domain introduces life / universal truths:

 1. Change is normal
 2. Our thoughts create our reality
 3. Loving ourselves is the foundation to loving anyone else.

We believe that if all children were taught to understand these universal truths while still in school, they will have a much easier and more successful time in navigating life both in and outside of school. Livelihood refers to creating and securing physical, mental, emotional, and financial well-being – we refer to this as Meaning, Money and Mastery.

Understanding social structures and business markets as well as developing effective collaboration, presentation, and problem-solving skills, are important elements of livelihood.  It is about  turning their passions into not only an exciting but a successful and sustainable lifestyle in which our graduates can be truly self-reliant in both their personal and professional lives

Active Citizenship

The fourth domain, consists of Active Citizenship. This domain will plant the seed for a very strong foundation of all the essential life values from which all their thought, behaviors, and actions will stem from. The D-PREP Values consists of being

 1. courageous 
 2. Open 
 3. Compassionate 
 4. Resilient 
 5. Adaptable 
 6.  Thankful 
 7. Respectful 
 8. Self-Aware. 

When they are whole, loving, and strong human beings, they will naturally want to create positive change for themselves and their community through active citizenship. They will merge who they are and what they love to do with being of contribution to their families and communities. 

The ultimate goal of life skills is to help students experience their own inner power and the realization that they are more than capable of creating their own realities and achieving successful livelihood.

About The Author