สุขอนามัย สวัสดิภาพและการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน

ที่โรงเรียนนานาชาติ D-PREP ได้มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ นักเรียนทุกคนจะได้รับการปลูกฝังให้มีนิสัยรักสุขภาพและคำนึงถึงความปลอดภัย โดยทางโรงเรียนฯได้ออกมาตรการทางด้านความปลอดภัยและข้อปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยทั้งในอาคารและสนามเด็กเล่นอย่างสม่ำเสมอ

ที่ D-PREP มุ่งเน้นเรื่องสุขอนามัย สวัสดิภาพและการรักษาความปลอดภัย เป็นสำคัญ

ผู้ที่เข้ามาในบริเวณภายในรั้วโรงเรียน D-PREP เพื่อรับ-ส่งนักเรียนจะต้องติดบัตรแสดงตนเสมอ และจะมีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน ของโรงเรียนและรวมไปถึงบริเวณโดยรอบข้างของโรงเรียนตลอดเวลาที่โรงเรียนเปิดทำการ พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ คณาจารย์และผู้ดูแลมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ด้านความปลอดภัย โดยคุณครูเป็นผู้ดูแลสวัสดิภาพของนักเรียนทุกคนในชั้นเรียน

D-PREP กำหนดแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยดังต่อไปนี้:

  1. ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลจะต้องลงชื่อที่สำนักงานต้อนรับของโรงเรียน ในกรณีรับนักเรียนออกจากบริเวณโรงเรียนก่อนเวลาเลิกเรียนปกติ
  2. นักเรียนที่กลับบ้านพร้อมบุคคลอื่น เพื่อนหรือไม่ได้โดยสารกับรถรับ-ส่งนักเรียนตามปกติ จะต้องแจ้งให้สำนักงานต้อนรับของโรงเรียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
  3. ผู้มาติดต่อและผู้มาเยี่ยมชมจะต้องแลกบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อรับบัตรแสดงตนจากพนักงานรักษาความปลอดภัย
  4. ในกรณีที่โรงเรียนมีเหตุฉุกเฉินมีความจำเป็นต้องปิด ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทางโทรศัพท์หรือทางข้อความ