การศึกษาภาคสนาม

ที่โรงเรียนนานาชาติ D-PREP มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่าน “การศึกษาภาคสนาม” ซึ่งเป็นการศึกษาและสำรวจจากสถานที่จริง ที่มีความแตกต่างไปจากการเรียนรู้ในรูปแบบดั้งเดิมผ่าน “การไปทัศนศึกษา” โดยการศึกษาภาคสนามเป็นหนึ่งในการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เชิงลึก แล้วความแตกต่างระหว่าง “การศึกษาภาคสนาม” และ “การไปทัศนศึกษา” คืออะไร?

ทำความรู้จักการศึกษาภาคสนาม

นิยามของ “การศึกษาภาคสนาม” โดยทั่วไปจะถูกบรรจุให้เป็นการศึกษาวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย จึงเป็นโจทย์ที่ทางโรงเรียนนานาชาติ D-PREP ได้มีการตั้งคำถามว่า “ทำไมนักเรียนต้องรอจนถึงระดับการศึกษาในมหาวิทยาลัย จึงจะได้ศึกษาเชิงภาคสนามในรูปแบบการวิจัยและการแสวงหาความรู้ที่จำเป็นและสำคัญเช่นนี้?” เพราะที่ D-PREP เราเชื่อว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถในการสร้างชุดทักษะและความสามารถในการเรียนรู้สำหรับการวิจัยเชิงลึกนี้ผ่านการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักเรียนรุ่นเยาว์ที่สามารถฝึกฝนให้เป็นผู้ซึ่งพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต และพร้อมที่จะพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการนำเสนองาน ทักษะความมั่นใจในตนเอง ทักษะความฉลาดรู้และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ทักษะทางการสื่อสาร ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกันจากประสบการณ์ของนักเรียนเองจากการลงมือปฏิบัติงานภาคสนามที่โรงเรียนนานาชาติ D-PREP

โดยสิ่งสำคัญที่โรงเรียนนานาชาติ D-PREP ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก คือการเชื่อมโยงการเรียนรู้ของนักเรียนให้เข้ากับโลกและสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งนักเรียนจะเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อนักเรียนเกิดความเข้าใจในทักษะและเนื้อหาที่กำลังเรียนอยู่นั้นสำคัญอย่างไรต่อโลกภายนอกห้องเรียนหรือโรงเรียน ดังนั้นการเรียนรู้จะมีจุดมุ่งหมายเมื่อนักเรียนสามารถมองเห็นความเชื่อมโยงนี้และเล็งเห็นความสำคัญต่อชีวิตของตนเองและผู้อื่น