กิจกรรมชุมชน

ที่โรงเรียนนานาชาติ D-PREP เราเชื่อมั่นว่าชุมชนของโรงเรียนครอบคลุมไปมากกว่าภายในรั้วโรงเรียน ซึ่งผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในเส้นทางการศึกษาของนักเรียน แต่อย่างไรก็ตามโครงการและงานวิจัยของโรงเรียนนั้นมุ่งส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าความเป็นครอบครัวในโรงเรียน

ครอบครัว D-PREP และชุมชน

ที่โรงเรียนนานาชาติ D-PREP เราเป็นโรงเรียนที่เชื่อมั่นในความรับผิดชอบและความสำเร็จร่วมกัน ซึ่งครอบคลุมไปจนถึงชุมชนรอบข้างของโรงเรียนด้วย 

เราถือว่าชุมชนเมกาบางนา ชุมชนทางศิลปะและวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครและชุมชนเมืองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเรา ตลอดระยะเวลาที่นักเรียนได้ศึกษาในโรงเรียน นักเรียนของเราจะได้ทำงานเพื่อช่วยสนับสนุนความต้องการขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหลายแห่งซึ่งสอดคล้องกับโครงการในชั้นเรียนของเรา 

ยิ่งไปกว่านั้นทางคณะผู้บริหารของ D-PREP ได้มีการทำงานร่วมกับผู้ปกครองในช่วงกิจกรรมชั่วโมงกาแฟ (Parent Coffee Hours) เพื่อให้ความรู้และทำเวิร์กชอปเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆ ทางการศึกษาและศูนย์ประสานงานกลางที่จะช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงหลักสูตรที่สำคัญต่างๆ อย่างเช่น ทักษะการเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เป็นต้น