เลือกภาษา

5/5

Open

House

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
20 มีนาคม 2567

Open House
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว 20 มีนาคม 2567
Service Learning เรียนรู้ควบคู่การพัฒนาสังคม

Service Learning เรียนรู้ควบคู่การพัฒนาสังคม

การเรียนรู้ควบคู่กับการพัฒนาสังคมคืออะไร และ D-PREP นำมาใช้ในหลักสูตรอย่างไร?

ความรู้เป็นสิ่งที่มีพลัง แต่ความรู้ที่ปราศจากการนำมาประยุกต์ใช้จริงนั้นย่อมสูญเปล่า ถ้าให้ลองนึกถึงความทรงจำในวัยเรียนที่เราสามารถจำได้ดีและยากที่จะลืม เรามักจะนึกถึงประสบการณ์ที่เราได้ทำกิจกรรมที่ชื่นชอบในโรงเรียนหรือช่วงเวลาที่ดีกับเพื่อน ๆ มากกว่าความทรงจำในห้องเรียนวิชาที่แสนจะน่าเบื่อ ด้วยเหตุนี้การเรียนการสอนในโรงเรียนจึงพยายามนำกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน และโครงการ (project) ที่น่าสนใจต่าง ๆ เข้ามาผสมผสานกับวิชาการเพื่อค้นคว้าหาแนวทางที่จะช่วยเหลือสังคมรอบข้าง หรือที่เรียกว่า Service Learning

Service Learning หรือ การเรียนรู้ควบคู่กับการพัฒนาสังคมคืออะไร?

Service Learning คือ รูปแบบการสอนที่ผสมผสานระหว่างเป้าหมายการเรียนเพื่อการช่วยเหลือสังคม, ส่งเสริมให้เด็กได้เจอสถานการณ์ และพบเจอปัญหาเกี่ยวกับสังคมในชีวิตจริง, ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความต้องการในสังคมนั้นๆ โดยเน้นความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก

Service Learning นั้นต่างจากการ “อาสาสมัคร” (Volunteer) ตรงที่ Service Learning มีหลักสูตรการเรียนเป็นฐานสำคัญโดยที่ให้เด็กเรียนรู้การประยุกต์สิ่งที่ได้เรียน นำมาสร้างเป็นโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคมรอบ ๆ ตัว เพื่อจุดมุ่งหมายในการให้เด็ก ๆ ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสังคมและชุมชนรอบ ๆ ตัวนั่นเอง

เด็กนักเรียนได้อะไรจากหลักสูตร Service Learning

1. ประโยชน์ต่อนักเรียนและสังคมโดยตรง

การเรียนรู้ควบคู่กับการพัฒนาสังคมนั้นเป็นกระบวนการสอนที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก เพราะเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและสังคมรอบข้างโดยตรง เนื่องจากนักเรียนและชุมชนได้หาทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงร่วมกัน

2. เข้าใจปัญหาของสังคมในปัจจุบัน

นักเรียนได้เข้าไปเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไม่ใช่เพียงแค่ดูจากทีวีหรือหน้าจอ จึงทำให้นักเรียนได้ทำความเข้าใจกับปัญหา, รู้สึกเห็นใจผู้อื่น, มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชนเพื่อเป็นประชากรคุณภาพคนหนึ่งในสังคม และมีความมุ่งมั่นตั้งใจหาวิธีการแก้ปัญหานั้นๆให้ได้อย่างแท้จริง

3. เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม

โดยทั่วไปการจัดอันดับในโรงเรียนนั้นทำให้เกิดการแข่งขันซึ่งมีทั้งด้านดีและด้านเสีย แต่นอกจากการแข่งขันที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองแล้วนั้น “การทำงานเป็นทีม” โดยเฉพาะการทำงานเป็นทีมที่ก่อให้เกิดสิ่งดีดีต่อชุมชนรอบข้าง ถือเป็นประเด็นที่ควรส่งเสริมให้มีในกระบวนการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง นอกจากผู้เรียนจะได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมแล้ว เมื่อทำโครงการนั้น ๆ สำเร็จจะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้สึกภาคภูมิใจและพอใจที่ได้ทำโครงการดีดีร่วมกัน

4. เพิ่มทักษะความกล้าแสดงออก

Service Learning ส่งเสริมให้เด็ก ๆ กล้าที่จะพูด หรือลุกขึ้นมาทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวเอง การเรียนรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทำความเข้าใจในบริบทสังคมอย่างลึกซึ่ง, เข้าใจปัญหา รวมไปถึงคิดวิเคราะห์เสาะหาแนวทางการแก้ไขให้เกิดผล ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนั้นผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นที่ยอมรับในชุมชน

5 ขั้นตอน Service learning

กระบวนการเรียนรู้ Service Learning

1. Investigate (การค้นคว้า)

การค้นคว้าหาข้อมูล, ทำความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน, คิดพิจารณาถึงทรัพยากรที่มีเพื่อให้สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุด

2. Prepare (การเตรียมตัว)

ในกระบวนการนี้นักเรียนจะได้ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมชั้น, คุณครู และชุมชนเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา, เตรียมอุปกรณ์และทรัพยากร รวมไปถึงเริ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนในชุมชน

3. Take action (ลงมือทำ)

นักเรียนสามารถช่วยเหลือชุมชนได้อย่างหลากหลายทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยนักเรียนสามารถทำงานเบื้องหลังในงานระดมทุนต่างๆ ไม่ว่าจะทางไหนนักเรียนสามารถช่วยเหลือชุมชนได้ผ่านการรณรงค์ผ่านการแสดงความคิดเห็น, แสดงความสามารถ, การค้นคว้าเพิ่มเติม และใช้ทรัพยากรที่มีเพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น

4. Reflect (สะท้อนผล)

ประเด็นสำคัญของการเรียนรู้ควบคู่กับการพัฒนาสังคมคือการสะท้อนผลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่สิ่งที่ทำได้ดี ไปจนถึงสิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป กระบวนการนี้จะช่วยให้นักเรียนได้ประเมินผลตนเอง ได้เข้าใจความรู้สึกที่เกิดขึ้น รวมไปถึงการได้ค้นพบว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการช่วยเหลือสังคมในครั้งนั้น

5. Demonstrate (อภิปราย)

เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ผู้เรียนจะปิดโครงการโดยมีการอภิปรายถึงสิ่งที่ได้ทำ โดยแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อจุดประกายแนวคิดการทำสิ่งต่างๆเพื่อสังคมในอนาคตแก่ผู้อื่นต่อไป

การสอนแบบ Service Learning ที่ Dprep

D-PREP นำ Service Learning มาใช้อย่างไร?

โรงเรียนนานาชาติ D-PREP ของเรานั้นใช้หลากหลายหลักสูตรการสอนจากทั่วโลก เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัย เราใช้ Expeditionary Learning(การเรียนเชิงลึก และค้นคว้าด้วยตัวเอง) และ Experiental Learning (เรียนรู้จากประสบการณ์)  ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นคว้าศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมปัจจุบัน รวมไปถึงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาอาชีพเพื่อค้นคว้าหาวิธีหรือผลิตสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน นักเรียนของเราได้เรียนรู้ Service Learning ผ่านกรอบการเรียนรู้ “Life Skill : เรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิต” ที่เราใช้เป็นหลักในการเรียนการสอน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในชุมชนในการค้นคว้าหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริง

ปีที่ผ่านมา นักเรียนในระดับ Middle School ของเราได้ทำการศึกษาและหางทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของแนวปะการัง และร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างศูนย์เพาะเลี้ยงและปฐมพยาบาลปะการังที่เกาะกูด จังหวัดตราด ประเทศไทย

นอกจากนี้นักเรียนในทุกๆระดับชั้นได้ร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือสังคมทั่วประเทศไทย นักเรียนในระดับชั้นประถมได้ร่วมมือกันทำตุ๊กตาและบริจาคแก่เด็กกำพร้าในกทม. ส่วนนักเรียนในระดับ Middle School ได้ร่วมมือกันก่อตั้ง NGO หรือองค์กรณ์ที่ไม่แสวงหากำไรเพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในสังคมและชุมชนรอบข้างต่อไป

บทความแนะนำ

หากท่านสนใจเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนสามารถติดต่อได้ที่

Address :
D-PREP International School
38, 38/1-3, 39, Moo 6,
Bangna Trad Rd., Km. 8,
Bang Kaeo, Bang Phli District,
Samut Prakan, Thailand 10540

Email: info@didyasarin
Google Map: https://info.dprep.ac.th/directions
เบอร์ติดต่อ: 02-105-1757, 082-1515922
Website : www.dprep.ac.th
Facebook: DprepSchool
Line: @d-prep
IG : @dprepschool

Related Blog

5 วิธีช่วยพัฒนาให้เด็กมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

ความเห็นอกเห็นใจเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญในการพัฒนาทางสังคมและอารมณ์ของเด็ก ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและความเป็นอยู่โดยรวม โดยทำให้พวกเขาฝึกความเข้าใจและแบ่งปันความรู้สึกของผู้อื่น

วิธีเลือก Career path ที่เหมาะสมให้กับลูก

พ่อแม่ทุกคนปรารถนาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูก และการชี้นำพวกเขาไปสู่เส้นทางอาชีพ หรือ career path ที่ถูกต้องถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอนาคตของพวกเขา เส้นทางอาชีพเป็นตัวกำหนดชีวิตของเด็ก และในฐานะผู้ปกครอง คุณมีบทบาทสำคัญในการปรับชีวิตให้สอดคล้องกับความหลงใหลและความสามารถของพวกเขา

5 เทรนด์การศึกษายุคใหม่ที่น่าจับตามองในปี 2024

การศึกษามีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในทุก ๆ ปี ซึ่งการระบาดครั้งใหญ่ได้ช่วยนำพาการศึกษารูปแบบใหม่ เช่น การเรียนระยะไกล เข้ามา ในปี 2024 ที่กำลังจะมาถึง มีเทรนด์การศึกษาหลายรูปแบบที่จะกำหนดทิศทางการเรียนการสอนของประเทศไทยให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

Unlock Your Child's Potential: Explore Our Curriculum & Connect with Admissions!

Get one-on-one support & tailored advice: Chat directly with our admissions team who will answer your specific questions about the curriculum and guide you through the enrollment process smoothly.