วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนนานาชาติดิษยะศริน D-PREP

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของ D-PREP คือการสนับสนุนการพัฒนาองค์รวมของนักเรียนของเรา ทำให้นักเรียนกล้าที่จะฝัน สามารถค้นพบตัวตนและศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของนักเรียนเพื่อส่งต่อความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อตนเองและต่อโลก

พันธกิจ

พันธกิจของเราคือการสร้างหลักประกัน ด้วยการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง นักเรียนของเราจะเติบโตไปเป็นนักจัดการปัญหาด้วยทักษะชีวิตที่มีความคิดริ่เริ่มสร้างสรรค์และไม่ย่อท้อ เพื่อกลายไปเป็นพลเมืองโลกที่มีเมตตาและมีจริยธรรม ผู้ซึ่งสามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงและเกื้อหนุนให้โลกพัฒนาอย่างยั่งยืน

คติพจน์

“Dream Discover Deliver”
DREAM ฝันในสิ่งที่มากกว่าสิ่งที่จินตนาการได้
DISCOVER ค้นหาศักยภาพในตนเอง
DELIVER ส่งต่อความเปลี่ยนแปลงให้กับตนเองและโลก

คำขวัญ

“ผดุงจิตวิญญาณสำหรับความสุขและความสำเร็จเพื่อสร้างสรรค์โลกที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน”

ค่านิยมหลัก

พวกเราล้วนเป็น “ผู้ร่วมรังสรรค์” ชะตาชีวิตของตนเองและประสบการณ์ร่วมที่พวกเราต่างมีต่อโลก

กล้าหาญ เปิดรับ มีเมตตา ไม่ย่อท้อ มีจริยธรรม มีความยืดหยุ่น รู้คุณ มองในแง่ดี อ่อนน้อม มีสติ

D-PREP Head training our Teacher

เราเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ ยิ่งไปกว่านั้น เราเชื่อในศักยภาพของเด็ก ดิษยะศรินก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มของคณาจารย์ที่กระตือรือร้นจะรับผิดชอบเพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้ค้นพบศักยภาพของพวกเขา

ด้วยการเรียนการสอนที่เหมาะสมและการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ เด็กทุกคนจะประสบความสำเร็จ เรายังเชื่อด้วยว่าความสำเร็จและความสุขควรเกิดขึ้นด้วยกันและจะเกิดขึ้นได้ย่อมขึ้นอยู่กับการพัฒนาเด็กในองค์รวม ด้วยเหตุนี้ เราจึงเสนอการเรียนการสอนที่รอบด้านซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาหัวใจ จิตใจ ร่างกายและจิตวิญญาณ

งานหลักของเราคือการช่วยให้นักเรียนเติมเต็มศักยภาพของนักเรียนเองและเตรียมนักเรียนให้พร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ขับเคลื่อนด้วยความเปลี่ยนแปลง

D-PREP K2 Graduation Hats off

เพราะศตวรรษที่ 21 มาพร้อมกับความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้น นักเรียนของเราจำเป็นต้องพัฒนาค่านิยมทางศีลธรรมและความมีสติให้เข้มแข็งเพื่อยืนหยัดท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง

การศึกษาควรเป็นการสอนนักเรียนให้เข้าใจตนเองและโลกที่พวกเขาอาศัยอยู่และผลของการช่วยเหลือสังคมที่จะช่วยสร้างความสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

ด้วยความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง นักเรียนจะสามารถค้นพบจุดมุ่งหมายของพวกเขาและเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ