D-PREP Early Year Student in our Lightroom

แรงบันดาลใจในการก่อตั้ง

โรงเรียนของเราได้รับแรงบันดาลใจและดำเนินการตามวิธีการและเครื่องมือทางการศึกษาที่หลากหลายจากทั่วโลก เราน้อมนำพระราชดำริเกี่ยวกับการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปฏิบัติร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงหรือจากการลงมือปฏิบัติจริง เรกจิโอ เอมิเลีย และระบบการศึกษาของประเทศฟินแลนด์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Primary students fieldwork. Exploring Siam Niramit

วิธีการเรียนการสอนของเรา เราน้อมนำพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเกี่ยวกับการศึกษามาเป็นแนวทางในการถือปฏิบัติ

เราเจริญรอยตามหลักสูตรซึ่งสมดุลกันระหว่างการศึกษาด้านวิชาการและด้านจริยธรรมและวิธีการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นความเชื่อมโยงกันของทุกสิ่งและอยู่บนพื้นฐานของการลงมือปฏิบัติในชีวิตจริงและทักษะการแก้ปัญหา

การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

Kindergarten students at the Siam Musuem

การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้หมายถึงชุดของการจัดการเรียนการสอนที่ออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนเป็นผู้นำการเรียนรู้ของตนเอง โดยมีกรอบโครงสร้างและผลลัพธ์ที่ชัดเจนเช่นเดียวกับรูปแบบการศึกษาอื่นๆ โรงเรียนและคณาจารย์มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนร่วมกันถึงสิ่งที่นักเรียนจำเป็นจะต้องเรียนรู้และทักษะที่ต้องได้รับการส่งเสริม

เราจัดหลักสูตรและประสบการณ์การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ความสนใจใฝ่รู้ที่แท้จริงตามธรรมชาติและความมุ่งมั่นที่จะค้นพบของนักเรียนให้เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ นักเรียนจะอยากเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับโลกรอบตัวของนักเรียน ตอบคำถาม แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ลงมือปฏิบัติจริงและจะส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อชุมชนของนักเรียนอย่างแท้จริง

การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง

A Primary student in D-PREP Shops class building a chicken coop

การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติหรือการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเป็นรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนองค์รวมที่ถ่ายทอดพันธสัญญาของ “การเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง” ต่อนักเรียนทุกคน นี่คือวิสัยทัศน์ของโรงเรียนซึ่งมีที่มาจากเคิร์ต ฮาห์น นักคิดผู้เป็นเจ้าของแนวความคิดที่มีอิทธิพลต่อการเรียนการสอนอย่าง IB และผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันต่างๆ ทั้ง United World Colleges (องค์การสหสากลวิทยาลัย) และ Outward Bound

หัวใจของการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงคือวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นของผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โรงเรียนทั่วไปมักมุ่งเน้นเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่วัดด้วยการทดสอบและการสอบเก็บคะแนนต่างๆ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ถูกกำหนดไว้ภายในห้องเรียน

การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงมุ่งให้เกิดความเป็นเลิศของผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 3 ด้าน ความเชี่ยวชาญในทักษะและความรู้ การพัฒนาอุปนิสัยและผลงานคุณภาพสูงที่เกิดจากความตั้งใจของนักเรียน เพื่อให้เกิดสมดุลและการบูรณาการระหว่างผลสัมฤทธิ์ทั้ง 3 ด้านของนักเรียน การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ยิ่งเหมาะสมจะนำมาใช้เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมยิ่งขึ้นสำหรับความสำเร็จในโลกศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเรียนการสอนในโรงเรียนที่ใช้การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงดูแตกต่างคือนักเรียนจะ บรรลุและแสดงให้เห็นผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์เช่นเดียวกับที่ผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติและใช้ทักษะของพวกเขาในโลกจริงนอกโรงเรียน

เราจัดหลักสูตรให้เป็น “การลงมือปฏิบัติเพื่อเรียนรู้” แบบสหสาขาวิชา ในการลงมือปฏิบัติเพื่อเรียนรู้เหล่านี้ นักเรียนจะบรรลุผลสัมฤทธิ์ทั้ง 3 ด้านด้วยการวิเคราะห์ปัญหาจริงโดยทำงานแบบเดียวกับผู้เชี่ยวชาญ นักเรียนจะได้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ลงมือปฏิบัติงานในพื้นที่จริง และทำการวิจัยขั้นปฐมภูมิอย่างต่อเนื่อง นักเรียนจึงสามารถคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาและสร้างผลงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่พวกเขาได้ศึกษาวิจัย ผลงานเหล่านี้จะได้รับการนำเสนอต่อผู้ชมจริง เมื่อนักเรียนได้เห็นว่างานของพวกเขาเกิดขึ้นจริงและมีความหมาย พวกเขาจะเกิดแรงจูงใจให้ตนเองทำอย่างสุดความสามารถ

เรกจิโอ เอมิเลีย

Our Kindergarten student in the Lightroom wooden tent

เรกจิโอ เอมิเลีย คือแนวคิดทางการศึกษาจากประเทศอิตาลี เป็นการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยที่ริเริ่มสิ่งใหม่และสร้างแรงบันดาลใจ เป็นแนวคิดทางการศึกษาที่นักเรียนเป็นศูนย์กลาง นำโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองและให้ความสำคัญกับวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายของนักเรียน ปรัชญาดังกล่าวให้คุณค่านักเรียนในฐานะผู้ที่แข็งแกร่ง มีความสามารถ ปรับตัวได้ เปี่ยมด้วยความอัศจรรย์และความรู้

ครูและผู้ปกครองคือผู้เรียนร่วมและนักเรียนเป็นผู้นำการเรียนรู้ผ่านการค้นหาและการสำรวจซึ่งบันทึกเป็นรูปภาพ คำพูดและงานศิลปะ

เราภาคภูมิใจที่ D-PREP เป็นโรงเรียนตามแนวคิดของเรกจิโอโดยใช้แนวคิดดังกล่าวทั่วทั้งโรงเรียนและห้องเรียน เช่นเดียวกับในช่วงเวลาการสำรวจอย่างสร้างสรรค์ซึ่งเจาะจงเชิงลึกมากขึ้น เรายังคำนึงถึงปรัชญานี้เมื่อเราออกแบบอาคารเรียน โครงสร้างภายนอกและภายในโรงเรียนและห้องเรียน

เรายังเน้นการจัดทำเอกสารประกอบในโรงเรียนและห้องเรียนโดยใช้แนวคิดที่สร้างแรงบันดาลใจนี้ เราจัดทำเอกสารประกอบโครงงานในห้องเรียนโดยบันทึกเส้นทางการเรียนรู้ของนักเรียนในรูปแบบภาพ คำพูด บทสนทนา วีดิทัศน์และตัวอย่างของนักเรียน

นอกจากนี้ เรกจิโอยังเป็นแรงบันดาลใจในหลายส่วนของหลักสูตร D-PREP รวมถึงโครงงาน การสำรวจเชิงสร้างสรรค์ สตูดิโอแสงและเงา การเล่นน้ำการจัดทำเอกสารประกอบและแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน