บริการรับ-ส่ง

ที่โรงเรียนนานาชาติ D-PREP ได้จัดเตรียมรถบริการรับ-ส่งนักเรียนถึงบ้าน สำหรับนักเรียนที่มีที่พักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และสำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลังเลิกเรียนทางโรงเรียนได้จัดเตรียมรถบริการรับ-ส่งนักเรียนรอบค่ำไว้ด้วยเช่นกัน

รถบริการรับ-ส่งแต่ละคันจะมีผู้ดูแลประจำรถ เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความสะดวกและปลอดภัยของนักเรียนของเรา ซึ่งการบริการรถรับ-ส่งนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยคิดอัตราค่าบริการตามระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน

Join our Open House

Discover why D-PREP is the school for your child!
Learn more about us.

Wednesday, December 7, 2022