การคิดเชิงออกแบบ

Design Thinking เป็นกระบวนการที่นักเรียนของเราใช้เพื่อช่วยในการพิจารณาและแก้ไขปัญหา เราเชื่อว่าทักษะการคิดเชิงออกแบบจะพัฒนาความคิดของนักเรียนให้เป็นแบบผู้สร้าง ไม่ใช่ผู้บริโภค ทักษะเหล่านี้สามารถนำมาใช้ในการคิดแนวคิดทางธุรกิจ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อพัฒนาแผนธุรกิจ และเพื่อหาวิธีในการระดมทุน

Design Thinking

การคิดเชิงออกแบบเป็นกระบวนการที่ไม่เป็นเส้นตรงเพียงอย่างเดียว และเกิดการทำซ้ำซึ่งนักเรียนใช้เพื่อเข้าใจผู้ใช้งาน ท้าทายสมมติฐานเดิม วิเคราะห์ปัญหาซ้ำและพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ค้นพบ ให้กลายเป็นต้นแบบแล้วทดสอบ ที่ D-PREP เราพัฒนากระบวนการ 6 ขั้นตอน เพื่อใช้เรียกกระบวนการคิดเชิงออกแบบ Dream Define Discover Develop Deliver และ Determine โครงสร้างกระบวนการนี้ เป็นเครื่องมือทรงพลังที่นักเรียนจะใช้ไขปัญหาที่คลุมเครือหรือไม่ชัดเจน กระบวนการการคิดเชิงออกแบบจะเกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อนักเรียนมุ่งมั่นที่จะค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลก และพัฒนาต้นแบบการทำงานของทางออกของปัญหาที่เสนอ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายเช่นการพิมพ์ 3 มิติ การตัดยิงเลเซอร์ หรือเทคโนโลยีที่สวมใส่ได้ เป็นต้น

เครื่องมือซึ่งทำให้นักเรียนสามารถติดตามกระบวนการออกแบบได้อย่างแท้จริง ขึ้นอยู่กับประเภทของการใช้งาน นักเรียนจะใช้วัสดุที่หลากหลายขึ้นอยู่กับความรู้ ทักษะของนักเรียนและความต้องการของโครงงาน วัสดุอาจเป็นกระดาษ และกระดาษแข็ง ไปจนถึงดินเหนียว ไม้ พลาสติก และอุปกรณ์อาจมีตั้งแต่ดินสอ ปากกา และกรรไกรไปจนถึงสว่านมือ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ แผงควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก และวิทยาการหุ่นยนต์ นักเรียนจะได้รู้จักประเภทของวัสดุอุปกรณ์และเรียนรู้ที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับต้นแบบที่นักเรียนกำลังสร้าง