แนวทางการศึกษาของ D-PREP

หลักปรัชญาของหลักสูตรการศึกษาที่เข้มข้นของเรามีศูนย์กลางคือการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง วิธีการ “เรียนรู้โดยการลงมือทำ” นี้เกื้อหนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างถ่องแท้เกี่ยวกับแนวคิดซึ่งเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับโลกจริงและบูรณาการสาขาวิชาต่างๆ ไว้ด้วยกัน และให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและความคิดที่ยกระดับความเข้าใจและรักในการเรียนรู้ตลอดไป

เราออกแบบหลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงซึ่งเชื่อมโยงการเรียนรู้เข้ากับโลกแห่งความจริง การเรียนรู้ผ่านโครงงานและการเรียนรู้แบบค้นหาความรู้ และแนวคิดการสร้างสมดุลของการเรียนรู้ด้วยจิตใจ ร่างกายและจิตวิญญาณ

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เกรด 6-8 ของเรา เรานำการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงมาใช้อย่างต่อเนื่อง   โดยเราถือเป็น “การลงมือปฏิบัติจริง” โครงงานช่วยเชื่อมโยงการเรียนรู้ของนักเรียนเข้ากับผู้ใช้งานจริงและได้พัฒนาแนวทางการแก้ไขประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลกของเรา

เราใช้มาตรฐานของสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาโครงงานและกิจกรรมในหลักสูตร สำหรับภาษาจีน เราใช้มาตรฐานสิงคโปร์ ส่วนภาษาไทย ใช้มาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทย