fbpx

Expeditionary learning คืออะไร ? ทำไมถึงดีกับลูกของเรา ?

Expeditionary Learning
” ระบบการศึกษาแบบ Expeditionary Learning
ที่ทาง D-PREP เลือกใช้กับนักเรียน Middle School
เป็นที่แรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “

Expeditionary Learning คืออะไร?

Expeditionary Learning (EL Education) เป็นระบบการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่บางโรงเรียนนำมาใช้ (โดยเฉพาะในเด็กโตแล้วอย่าง middle school) โดยมุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนค้นคว้าหาความรู้เชิงลึก (in-depth research) และทดลองทำด้วยตัวเอง ในรูปแบบของการสร้าง project ต่างๆ ตามความสนใจของนักเรียน โดยมีคุณครูและผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ คอยให้คำปรึกษา  ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่มีเอกลักษณ์ ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชุมชน และใช้องค์ความรู้ที่มีไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสามารถใช้งานได้จริง โดยมีระยะเวลาการทำ project นั้นๆ ตั้งแต่ 6 เดือน – 1 ปี

จุดประสงค์ของการเรียนรู้แบบ EL Education คือ “การได้ลงมือทำ” และ“การมีส่วนร่วมของผู้เรียน”

Expeditionary Learning คือ

ระหว่างการเรียนรู้ นักเรียนจะเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา (case study) งานที่ได้รับมอบหมาย การลงพื้นที่จริง (fieldwork) การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ โดยทีมครูผู้สอนวางแผนการทำงานร่วมกันกับนักเรียน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สำเร็จ โดยที่ผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องใช้งานได้จริง

ระบบการเรียนรู้แบบ Expeditionary Learning มอบโอกาสให้เด็กๆ ได้จัดแสดง อภิปราย และนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา การเรียนในรูปแบบนี้จะช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ในทุกๆ แง่มุมของเด็ก นักเรียนจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา project เปรียบเหมือนเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนั้นๆ และได้พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตอีกด้วย

ระบบ Expeditionary Learning มีต้นกำเนิดมาจากไหน?

Expeditionary Learning หรือ EL Education ได้รับแนวคิดมาจากนักการศึกษาชาวเยอรมันนามว่า Kurt Hahn ซึ่งเป็นผู้ก่อนตั้งสถาบัน Outward Bound (และคิดค้นระบบ International Baccalaureate; IB) โดยเกิดขึ้นจากความร่วมมือของโรงเรียนต่างๆ ทั่วอเมริกา ในปัจจุบันนอกเหนือจากโรงเรียนมากกว่า 150 โรงเรียนทั่วทั้ง 30 รัฐในอเมริกา ยังมี D-PREP ของเราที่นำระบบการเรียนรู้แบบ EL Education มาใช้ ซึ่งเป็นที่แรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นักเรียนได้ประโยชน์ในด้านไหนบ้างจาก Expeditionary Learning?

Expeditionary Learning ข้อดี

ระบบการศึกษาแบบ EL จะมีการพัฒนาและประเมินผลผ่าน 3 รูปแบบ คือ 

 1. Mastery of knowledge and skills : ทักษะและความรู้ : เด็กจะได้เรียนรู้ ได้ศึกษาค้นคว้าเชิงลึกอย่างแท้จริง และได้โอกาสนำความรู้ที่มีไปพัฒนาทักษะอื่นๆ รวมไปถึงพัฒนา critical thinking และพัฒนาด้านการสื่อสารแนวคิดที่ซับซ้อน เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ

 2. Life skill and character development : ที่ D-PREP เด็กๆจะได้เรียนรู้ทักษะการพัฒนาตนเองผ่านการเรียนรู้เพื่อการเข้าใจตัวเอง เรียนรู้ที่จะเป็นผู้เรียนที่มีศักยภาพ พัฒนาระบบความคิด และทักษะที่นำไปสู่ความสำเร็จในรั้วมหาวิทยาลัยและสายงานอาชีพในอนาคต

  หรือแม้กระทั่งในชีวิตในอนาคต เช่น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความเพียรพยายาม ความรับผิดชอบ รวมถึงการทำงาน และความสัมพันธ์ผู้อื่น ผ่านการประพฤติตัวอย่างมีจริยธรรม และใช้องค์ความรู้ที่มีในการพัฒนาสังคมและชุมชนในฐานะพลเมืองคนหนึ่ง

 3. High quality student work : นักเรียนจะได้รับมอบหมายงาน โดยได้รับคำแนะนำ เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ เราต้องการให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น โดยนำหลักการ “การคิดเชิงออกแบบ (design thinking)” มาใช้ ซึ่งเป็นกระบวนการคิดเชิงแก้ปัญหา โดยทำความเข้าใจปัญหาของผู้ใช้ นำเสนอทางแก้ไข จนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและสามารถใช้งานได้จริง

ความสำเร็จของระบบการศึกษาแบบ EL Education

ในช่วงเวลา 25 ปีที่ผ่านมา มีหลักฐานที่สนับสนุนการเรียนรู้แบบ EL ว่าเป็นระบบการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสูง และให้ประโยชน์ในด้านการศึกษามากมาย  

การศึกษาของ Academy For Educational Development และ คณะศึกษาศาสตร์ของ University of Colorado พบว่าการเรียนรู้ระบบ EL ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมการเรียน และแรงจูงใจในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน โดยเห็นได้จากการเข้าร่วมชั้นเรียนในอัตราที่สูง และมีรายงานปัญหาพฤติกรรมที่น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ข้อมูลที่ได้จากโรงเรียนทั่วอเมริกาที่ใช้ระบบ EL แสดงให้เห็นว่า คะแนนด้านการอ่าน การคำนวน และด้านภาษานั้นดีมากขึ้นอีกด้วย

รร.ที่ใช้ระบบการเรียนการสอนแบบ Expeditionary Learning มีการประเมินความสามารถของนักเรียนอย่างไร ?

การประเมินคือขั้นตอนสำคัญของระบบ Expeditionary Learning

ที่ DPREP มีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนในเรื่องความสามารถของนักเรียน โดยนักเรียนมีหน้าที่พัฒนาและปรับปรุงผลงาน จนกว่าจะได้งานที่ดีมีคุณภาพ

การประเมินที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องมีการกำหนดมาตรฐานที่ดี ทางโรงเรียนจึงมีการกำหนดมาตรฐานว่านักเรียนจะต้องผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรของอเมริกา (US Common Core) และผ่านมาตรฐาน NGSS

โดยเมื่อนักเรียนใกล้จบหลักสูตรในเกรด 5 8 10 และ 12 จะมีการนำเสนอผลงาน portfolios โดยมีผู้นำกลุ่ม ผู้ปกครอง และผู้ชมอื่นๆ เข้าร่วมชมการนำเสนอผลงาน ซึ่งการนำเสนอนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสนำเสนอผลงานที่ผ่านการศึกษาค้นคว้ามาอย่างดี เพื่อก้าวไปสู้ระดับการเรียนรู้ที่สูงขึ้นต่อไป

ทีมงานของระบบ Expeditionary Learning  

ทีมงานของระบบ EL คือบุคลากรในโรงเรียนที่ทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน มีการรวมกลุ่มพบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยน ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน ทีมงานจะคอยดูแลการเรียนรู้ทางด้านวิชาการไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตของผู้เรียน 

โดยเน้นว่านักเรียนทุกคนจะได้รับการสนับสนุนจากทีมอย่างเต็มที่ และทั่วถึงทุกคน 

สรุปข้อมูลสำคัญของการเรียนรู้แบบ Expeditionary Learning

 • นักเรียนจะจบการศึกษาด้วยความรู้ทางวิชาการ (academic knowledge) ทักษะการคิดอย่างมีหลักการ เป็นเหตุเป็นผล (critical thinking) ทักษะการแก้ปัญหา ( problem solving) และทักษะการใช้ชีวิต ทั้งต่อการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และระดับที่สูงขึ้นไป
 • นักเรียนได้มีส่วนสำคัญในการผลักดันตนเอง และหมั่นเรียนรู้ฝึกฝน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ
 • นักเรียนได้มีโอกาสฝึกฝนการเป็นผู้นำทั้งในโรงเรียน และชุมชน 
 • นักเรียนได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน โดยครอบครัวและชุมชนได้ร่วมชื่นชม และช่วยสนับสนุน
 • นักเรียนได้ทำ project ที่ท้าทาย และผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ฝึกฝนความเป็นมืออาชีพ ในด้านต่าง ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักประวัติศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ นักเขียน หรือศิลปิน 
 • นักเรียนได้มีส่วนร่วมผลิตผลงานคุณภาพทางการศึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง
 • นักเรียนได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ และช่วยเหลือชุมชน 
 • นักเรียนได้เพลิดเพลินกับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นให้เด็กมีความรับผิดชอบ มีจิตใจที่อ่อนโยน และมีความเคารพต่อตนเองและผู้อื่น
ตัวอย่างผลงาน Project Expeditionary Learning (EL) ที่เหล่านักเรียนไปสัมภาษณ์ในหัวข้อ “Who is Thailand?”

Expeditionary Learning (EL) เป็นระบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนนั้นมีความรู้สึกอยากเรียน ต้องการหาความรู้ และมีจินตนาการที่หลากหลายตามความสนใจของตนเอง ไม่เพียงแต่ความฝันที่จะสร้างสิ่งที่ดีกว่า แต่ยังมีความมุ่งหมายที่จะร่วมกันพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน

Why is expeditionary learning great for our children?

The focus of experiential learning is for students to learn by doing, by participating and through this experience they learn their academic content, skills and understanding. Expeditionary learning is the way that we at D-PREP deliver experiential learning in our middle school.

Where did expeditionary learning originate from?

Expeditionary Learning (EL) was developed from the experience of Outward Bound. The system stems from ten design principles. Across America, there is an extensive network of Expeditionary learning partner schools.

Currently, there are only a small number of EL-inspired schools outside of America, and D-PREP is the first Expeditionary Learning-inspired school in Asia.

Expeditionary learning captures a student’s imagination and passion to learn. It is a powerful way to model the courage, and compassion needed to not only dream of a better world but also to discover and deliver on improving our communities to make this a reality.

What is a learning expedition?

Learning expeditions are in-depth and interdisciplinary projects. These projects range from 6 weeks to a whole year. These projects provide an authentic way for students to participate in research, engage with their community, and demonstrate their knowledge through high-quality products.

During the learning expedition, students learn through case studies, hands-on projects, fieldwork, experts, and through creating real-world products. The project concludes with our students having the opportunity to showcase their learning to demonstrate the high-quality work they have produced.  These learning expeditions support mastery in all three dimensions of student achievement.

Teaching teams plan collaboratively to take standards and organize them into these learning experiences to develop skills and content knowledge. When the teachers plan these expeditions, we doc

Expeditions start with a call to action or adventure with authentic service learning with their community. This is followed by independent research, case studies and in-depth investigations which are mapped to rigorous academic standards.

Students take on professional roles and work with experts and industry professionals to support their work. Students develop life skills encompassing character development. The expedition ends with a student showcase in which they must demonstrate their learning through their final products and solutions developed across the expedition.

Dimensions of Student Achievement

As adults, we are not acknowledged for our performance on basic skills. We are celebrated and appreciated by others based on our character, and the quality of our work. We designed our curriculum through our learning expeditions to develop character through life skills, and focus on quality work.  The way that we view student achievement and success are built around developing capacity in three areas.

 • Mastery of knowledge and skills
  The first strand, focus on mastery of knowledge and skills. This requires students to engage with academic content at a deep level. They must have opportunities to learn then apply and transfer their knowledge to other tasks. Through this students develop critical thinking skills and the ability to clearly communicate complex ideas.
 • Life Skills and Character development
  At D-PREP character development is supported through our Life Skills framework. Students learn to understand themselves, learn to become effective learners and develop the mindsets and skills for success in college, career, and life.  (e.g., initiative, responsibility, perseverance, collaboration). Through acting ethically, and using their learning to improve communities as active citizens. A strong element in this development is through our Crew culture.
 • High-quality students work
  Students are required, guided and expected to create authentic high-quality work connected to real-world issues. We want our students to show original thinking and voice. The adoption of design thinking principles results in an expectation of multiple revisions to create products that are accurate and beautiful in concept and execution.

What evidence is there that Expeditionary Learning works?

Over the last 25 years, there is now mounting evidence to support the high-quality learning and important academic benefits and outcomes of expeditionary learning. For example, two independent research groups, the Academy for Educational Development and a team from the University of Colorado’s Department of Education, have studied Expeditionary Learning programs.

Both groups found dramatic increases in students’ levels of engagement and motivation, as demonstrated by high attendance and low rates of disciplinary problems.  Data from across EL schools in America have also shown increased reading, math, and English assessment scores for schools that implemented an expeditionary learning approach.

How do Expeditionary Learning schools assess the performance of their students?

Assessment is an essential element of Expeditionary Learning. Through our learning expeditions, our students join a culture of reflection, revision and continuous improvement.

We use explicit criteria that student performance is judged, and students are expected to revise and edit their work until they achieve their best work. This is integrated into the learning process and the cycle of a project.

We recognize that effective assessment is impossible without clearly defined standards. We require students to meet skill and content requirements as detailed in the US common core, and NGSS standards. Students at the end of, 5th, 8th, 10th and 12th grade present their portfolios for evaluation. This presentation is made to their crew leader, their parents and peers. This gives students the opportunity to demonstrate they have completed the required work and achieved the required knowledge and skills to get promoted to the next stage of their learning. 

Crew

“Crew” comes from a quote by Kurt Hahn, the founder of Outward Bound, “We are crew, not passengers, strengthened by acts of consequential service to others”. In school this is about members of the school community working together as a team, to help others. Individual success is not enough, staff and students help each other achieve their goals.  

The structure of crew centers around daily meetings which are designed to support and guide their learning and growth within the crew team – monitoring their academic progress alongside their development of life skills. This develops relationships between the students and with their crew leader. Crew ensures that all students are known and supported.

Key Facts

 • Students graduate with the academic knowledge, critical thinking skills, problem-solving and life skills needed to succeed in university and beyond
 • Students develop high expectations for quality work, and commitment to their learning
 • Students take on leadership roles in the school and community
 • Students lead family conferences and make presentations to experts which engages their families and communities in their learning
 • Students undertake challenging projects which have them do the work of professionals, whether this is a scientist, historian, mathematician, writer, or artist
 • Students in partnership with experts and conduct research to create high-quality professional standard academic products
 • Students participate and contribute with their communities through meaningful service as an integral element of the curriculum
 • Students enjoy a safe and secure learning environment in which is focused on kindness, respect, and responsibility.

About The Author